လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ခုနစ္ဦး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ အမတ္တစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္စန္းခ်စ္အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၄ ဦး တင္ျပထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာအေပၚ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအနက္မွ သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိမႈ အေျခအေနကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔တင္ျပရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအနက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးတို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္း ဥပေဒ(၁၉)ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ႏုတ္ပယ္သြားမည္ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာသည္။

‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးတို႔ရဲ႕ တင္ျပပါ ေဆြးေႏြးခ်က္စကားရပ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ႏုတ္ပယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္’ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးရဲစိုး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ ‘မူလတန္းေက်ာင္းသား၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားလို အမွားအမွန္ ေမးခြန္းကို နံၾကားေထာက္ၿပီး ငါးမိနစ္နဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ့္ အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ မူလတန္းအဆင့္နဲ႔ညီတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ိဳးျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္’ဆိုသည့္စကားရပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးသန္႔ဇင္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ‘ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခားလုပ္သည္’ဆိုသည့္စကားရပ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (၁၉)နည္းဥပေဒခြဲ(စ)ပါ လႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိပါးပုတ္ခတ္ျခင္း၊ မဖြယ္မရာေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖင့္ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳရဆိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္သားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးေအာင္သြင္စိုး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ‘ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြ၊ ေကာ္မတီဝင္ေတြရဲ႕ အေျခအေနကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေကာ္မတီဝင္ေတြ ခန္႔ထားတဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္အင္အားကို တြက္ခ်က္အခ်ိဳးခ်ၿပီး မၽွတေအာင္ဖြဲ႕စည္းထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ Winner is State ဆိုသလို အႏိုင္ရပါတီေတြကသာ အသာစီးရယူထားၿပီး လိုအပ္လို႔မဲခြဲရင္ ဘယ္အခ်ိန္မဆို အႏိုင္ရေအာင္ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္ဆိုတဲ့ စကားစုနဲ႔ ေကာ္မတီေတြကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္’ဆိုသည့္စကားရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (၁၉)၊ နည္းဥပေဒခြဲ(စ)အျပင္ နည္းဥပေဒခြဲ(ဋ)ပါ ေဆြးေႏြးဆဲကိစၥႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္သည့္ စကားမေျပာရဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးေဒၚခင္ၿငိမ္းခ်မ္း၏ ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ ‘ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးခ်ေနျခင္းလား’ ဆိုေသာ စကားရပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉး ေစာေက်ာ္ေအာင္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ ‘လႊတ္ေတာ္အတြင္းအင္အားအမ်ားဆုံးရွိ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့ အႏိုင္ရပါတီႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာမက ျပည္သူလူထုကိုပါ ခ်ျပရွင္းလင္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေတာင့္တတဲ့ ဖက္ဒရယ္ အေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတာကို သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္’ဆိုသည့္ စကားရပ္တို႔သည္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ(၁၉)၊ နည္းဥပေဒခြဲ(င)ပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအား ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳရဆိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆)အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေမာင္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ‘ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွာ’ ဆိုသည့္ စကားရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ(၁၉)၊နည္းဥပေဒခြဲ (စ)ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိျခင္း၊ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္မႉးဝင္းမင္းထြန္း၏ ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ ‘ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရလၽွင္ ပါတီအခ်ိဳ႕ရဲ႕ေျခဥျပင္ဆင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ေတြဟာဆိုတဲ့ စကားရပ္မွစၿပီး အစကတည္းက ထိန္ခ်မ္ခဲ့သလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္’ ဆိုသည့္ စကားရပ္အထိ စကားစု တစ္ခုလုံးသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (၁၉)၊ နည္းဥပေဒခြဲ(ခ)(င)ႏွင့္ (စ)တို႔ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ(၁၉)ပါ အစည္းအေဝးတြင္ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို အေလးထားၿပီး တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ အခ်င္းခ်င္း ႐ိုင္းပင္းကူညီေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးတို႔ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားကို ဂ႐ုျပဳၾကရန္ ဦးတီခြန္ျမတ္က မွာၾကားသည္။

သတင္း – မင္းမင္းထြန္း

………………………………………………………..

(Unicode Version)

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခုနစ်ဦး၏ ဆွေးနွေးချက်အချို့ကို လွှတ်တော်မှတ်တမ်းမှ ပယ်ဖျက်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အမတ်တစ်ဦးနှင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ခြောက်ဦး စုစုပေါင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ခုနစ်ဦး၏ ဆွေးနွေးချက်အချို့ကို လွှတ်တော်မှတ်တမ်းမှ ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၃ရက်က ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်နာယက ဦးတီခွန်မြတ်ကပြောကြားသည်။

တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်စန်းချစ်အပါအဝင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၄ ဦး တင်ပြထားသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လေ့လာစိစစ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာအပေါ် နိုဝင်ဘာ ၂၈ရက်က ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄ ဦး၏ ဆွေးနွေးချက်များအနက်မှ သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိမှု အခြေအနေကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုသို့တင်ပြရာတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးချက်များအနက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ခြောက်ဦး စုစုပေါင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ခုနစ်ဦးတို့၏ ဆွေးနွေးချက်များသည် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်း ဥပဒေ(၁၉)ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသောကြောင့် လွှတ်တော်မှတ်တမ်းမှ နုတ်ပယ်သွားမည်ဟု ဦးတီခွန်မြတ်က ကြေညာသည်။

‘လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ခုနစ်ဦးတို့ရဲ့ တင်ပြပါ ဆွေးနွေးချက်စကားရပ်များကို လွှတ်တော်မှတ်တမ်းမှ နုတ်ပယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပါတယ်’ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။

တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးရဲစိုး၏ ဆွေးနွေးချက်တွင် ‘မူလတန်းကျောင်းသား၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားများလို အမှားအမှန် မေးခွန်းကို နံကြားထောက်ပြီး ငါးမိနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ရမယ့် အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုရွေးချယ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုမျိုးဆိုရင်တော့ မူလတန်းအဆင့်နဲ့ညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်’ဆိုသည့်စကားရပ်နှင့် တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးသန့်ဇင်၏ ဆွေးနွေးချက်တွင် ပါဝင်သည့် ‘ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်သည်’ဆိုသည့်စကားရပ်များသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (၁၉)နည်းဥပဒေခွဲ(စ)ပါ လွှတ်တော် ပူးပေါင်းကော်မတီနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့အစည်းများမှ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ထိပါးပုတ်ခတ်ခြင်း၊ မဖွယ်မရာသော အသုံးအနှုန်းဖြင့် ပြောကြားခြင်း မပြုရဆိုသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်မှုမရှိကြောင်း ဦးတီခွန်မြတ်က ပြောဆိုသည်။

ထို့ပြင် တပ်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးအောင်သွင်စိုး၏ ဆွေးနွေးချက်တွင် ပါဝင်သည့် ‘ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွေမှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကော်မတီတွေ၊ ကော်မတီဝင်တွေရဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ကော်မတီဝင်တွေ ခန့်ထားတဲ့အခါမှာ လွှတ်တော်အတွင်းရှိ ကိုယ်စားလှယ်အင်အားကို တွက်ချက်အချိုးချပြီး မျှတအောင်ဖွဲ့စည်းထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ Winner is State ဆိုသလို အနိုင်ရပါတီတွေကသာ အသာစီးရယူထားပြီး လိုအပ်လို့မဲခွဲရင် ဘယ်အချိန်မဆို အနိုင်ရအောင် ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားစုနဲ့ ကော်မတီတွေကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြလိုပါတယ်’ဆိုသည့်စကားရပ်သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (၁၉)၊ နည်းဥပဒေခွဲ(စ)အပြင် နည်းဥပဒေခွဲ(ဋ)ပါ ဆွေးနွေးဆဲကိစ္စနှင့် တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်သည့် စကားမပြောရဆိုသော သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်မှုမရှိကြောင်း သိရသည်။

တပ်မတော်သားပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးဒေါ်ခင်ငြိမ်းချမ်း၏ ဆွေးနွေးချက်တွင်ပါဝင်သည့် ‘ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို အကြောင်းပြုပြီး ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် နည်းဗျူဟာ တစ်ရပ်အဖြစ် အသုံးချနေခြင်းလား’ ဆိုသော စကားရပ်နှင့် တပ်မတော်သားပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူး စောကျော်အောင်၏ ဆွေးနွေးချက်တွင်ပါဝင်သည့် ‘လွှတ်တော်အတွင်းအင်အားအများဆုံးရှိ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကြွေးကြော်နေတဲ့ အနိုင်ရပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ ပြင်ဆင်ချက်များကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသာမက ပြည်သူလူထုကိုပါ ချပြရှင်းလင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားများလိုလားတောင့်တတဲ့ ဖက်ဒရယ် အရေးကို လျစ်လျူရှုထားတာကို သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်’ဆိုသည့် စကားရပ်တို့သည်လည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ(၁၉)၊ နည်းဥပဒေခွဲ(င)ပါ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအား ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းမပြုရဆိုသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်မှုမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း ဦးတီခွန်မြတ်ကပြောဆိုသည်။

ထို့ပြင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၆)အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းမောင်၏ ဆွေးနွေးချက်တွင် ပါဝင်သည့် ‘ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံမှာ’ ဆိုသည့် စကားရပ်သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ(၁၉)၊နည်းဥပဒေခွဲ (စ)နှင့် ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ တပ်မတော်သား ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးဝင်းမင်းထွန်း၏ ဆွေးနွေးချက်တွင် ‘ခြုံငုံသုံးသပ်ရလျှင် ပါတီအချို့ရဲ့ခြေဥပြင်ဆင်ရေး အဆိုပြုချက်တွေဟာဆိုတဲ့ စကားရပ်မှစပြီး အစကတည်းက ထိန်ချမ်ခဲ့သလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်’ ဆိုသည့် စကားရပ်အထိ စကားစု တစ်ခုလုံးသည် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (၁၉)၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)(င)နှင့် (စ)တို့ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်း ၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမည့် အစီအစဉ်များတွင်လည်း ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ(၁၉)ပါ အစည်းအဝေးတွင် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းများကို အလေးထားပြီး တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီရေး၊ ချစ်ကြည်လေးစားရေးတို့ကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုများကို ဂရုပြုကြရန် ဦးတီခွန်မြတ်က မှာကြားသည်။

သတင်း – မင်းမင်းထွန်း