ကိုဗစ္(၁၉)ကို တုံ႔ျပန္တြန္းလွန္ျခင္း

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) က ကိုဗစ္ (၁၉) ေရာဂါျဖစ္ပြားပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ (Pandemic)အျဖစ္ မတ္ ၁၁ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမရွိေသးေသာႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေျခာက္ခ်က္ကိုလည္း ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ယင္းအခ်က္ ေျခာက္ခ်က္မွာ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရးစနစ္ကို အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားရွိ အသက္သြင္းထားျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအား ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားကို အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္း၊ သံသယရွိသူမ်ားကို သီးျခားထားျခင္း၊ ရွိရင္းစြဲေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈစနစ္မ်ားသုံး၍ သံသယရွိသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း၊ လက္ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ်ျခင္း က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နီးကပ္စြာေနျခင္းအား ေရွာင္ၾကည္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရန္ ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း WHO က တိုက္တြန္းထားသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ကိုဗစ္ (၁၉) ကို ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါအျဖစ္ မတ္ ၁၁ ရက္က သတ္မွတ္ေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ‘ကိုဗစ္ (၁၉) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ကိုဗစ္ (၁၉) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသအမ်ိဳးသားေရးအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး (၁)အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တာဝန္ယူၿပီး အတြင္းေရးမႉး (၂)အျဖစ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တာဝန္ယူထားသည္။ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးမ်ားအျဖစ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ားက တာဝန္ယူထားသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားရွိသည္။ ကိုဗစ္ (၁၉) ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာအဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ နယ္စပ္ဝင္ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ေရာဂါလကၡဏာ ေပၚေပါက္ပါက အခ်ိန္မီကုသႏိုင္ေရး၊ ေရာဂါဆက္လက္ျပန္႔ပြားမႈမရွိေစေရး ေဆာလ်င္စြာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ သံသယလူနာေတြ႕ရွိပါက သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ ၫႊန္းပို႔ကူသမႈေပးျခင္းႏွင့္ လူနာႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိသူမ်ား ေရာဂါကူးစက္မႈမရွိေစေရး ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား အသိပညာေပးေရး၊ သတင္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက တိက်မွန္ကန္ေသာသတင္းမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေရာဂါကာကြယ္ကုသရန္လိုအပ္ေသာ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းလုပ္ငန္း သုံးပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္မီတင္သြင္းႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ရန္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္သြားေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

သႀကၤန္ကာလ ျပည္သူမ်ား မိမိတို႔အိမ္တြင္ပင္ ဂီတအႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္ေရး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေႏြရာသီသင္တန္းမ်ားကို ေခတ္မီနည္းပညာ (ICT)ျဖင့္ အေဝးေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေထာင္ဝင္စာ လာေတြ႕သည့္ကိစၥအေရး၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားတြင္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ကိစၥအေရး၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ ေဈးကြက္သစ္ရွာေဖြေရး၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ကုန္ၾကမ္းရရွိေရး၊ အတိုးႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ေရး စသည့္အေရးမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ကပ္ေရာဂါအဆင့္ေရာက္ၿပီဟု သတ္မွတ္ေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္ (၁၉) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းမွာ ေနာက္ေတာင္က်ေနသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ကတည္းက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ဦးေဆာင္ေသာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးသား ျဖစ္သည္။

ယင္းဗဟိုေကာ္မတီတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူထားၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ပူးတြဲဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရျခင္းက မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိရပါက လ်င္ျမန္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ကုန္သည္/စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံေျဖရွင္းမည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အသင္းခ်ဳပ္သည္ ကိုဗစ္ (၁၉) ေၾကာင့္ ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ားကိုပါ ထိခိုက္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ေရာဂါစတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာစဥ္ကတည္းက မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္လ်က္ရွိသည္။ ကိုဗစ္ (၁၉) ကို ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါအျဖစ္ WHOက သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ကပ္ေရာဂါေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း စီးပြားေရး႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အသင္းခ်ဳပ္သည္ ပုဂၢလိကက႑ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚ အေကာင္းဆုံးတုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ား ညီညီၫြတ္ၫြတ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ ကိုဗစ္ (၁၉) ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာမႈ အနည္းဆုံးျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားသည္ စသည္ျဖင့္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ကိုဗစ္ (၁၉)ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးသက္ေရာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုစားရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၄၆/၂၀၂၀ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တို႔ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က တာဝန္ယူထားသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေျခာက္ခုရွိသည္။ (၁) ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းေနမႈအေပၚ အေရးေပၚ စီမံေဆာင္႐ြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ ကာလတို၊ ကာလရွည္ ေဆာင္႐ြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္၊ (၂) စက္႐ုံမ်ား ရပ္ဆိုင္း၍ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္စဥ္ကာလအတြင္း အျခားအလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ (၃) ကိုဗစ္ (၁၉) ကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ား အနာဂတ္တြင္လည္း ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏိုင္ရာ CMP လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ရရွိေရး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းကိုသာ အမွီျပဳေနရျခင္းအစား အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ခြဲရယူႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ (၄) ကာလရွည္ေမၽွာ္မွန္းမႈအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း Weaving၊ Knitting၊ Dying and Sewingလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ရန္၊ (၅) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ Supply Chain တစ္ခုလုံး မိမိႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ (၆) ျပည္တြင္း အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကိုဗစ္ (၁၉) ျဖစ္စဥ္သက္ေရာက္မႈႀကီးမားလာပါက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားေပးေရး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသို႔ သုံးသပ္တင္ျပရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းေကာ္မတီဖြဲ႕ရျခင္းသည္ ကိုဗစ္ (၁၉)ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးထိခိုက္မႈကို တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ျဖစ္သည္။

မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ကိုဗစ္ (၁၉) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပသည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရး၊ ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပန္ၾကားလႊာထုတ္ျပန္ေရး၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ဘုရားပြဲေတာ္မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ဘာသာေရးသင္တန္းမ်ား၊ အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းစဥ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အင္တာနက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးေရး၊ သႀကၤန္ကာလ ျပည္သူမ်ား မိမိတို႔အိမ္တြင္ပင္ ဂီတအႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္ေရး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေႏြရာသီသင္တန္းမ်ားကို ေခတ္မီနည္းပညာ (ICT)ျဖင့္ အေဝးေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သည့္ ကိစၥအေရး၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားတြင္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ ကိစၥအေရး၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ ေဈးကြက္သစ္ ရွာေဖြေရး၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ကုန္ၾကမ္းရရွိေရး၊ အတိုးႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ေရး စသည့္အေရးမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မတ္ ၁၆ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ကိုဗစ္ (၁၉) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိန္႔ခြန္းတြင္ ‘စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား မနစ္နာေစဖို႔၊ တတ္ႏိုင္သမၽွ မနစ္နာေစဖို႔၊ ကၽြန္မတို႔ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္လက္မဲ့မျဖစ္ေစဖို႔၊ အလုပ္႐ုံေတြ ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစဖို႔ အခြန္အေကာက္ေတြေလၽွာ႔ျခင္း၊ အတိုးႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ျခင္း စသည္တို႔ ေဆာင္႐ြက္မွာပါ’ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္အရ လူစုလူေဝးမျဖစ္ေအာင္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ျပည္သူေတြက အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ တိတိက်က်လိုက္နာေရးမွာ ျပည္သူေတြ အဓိကက်ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုဗစ္ (၁၉) ကို မ်က္ေစာင္းထိုးေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္ေနပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေရးသူ – ေမာင္လြင္ျပင္