ျပည္တြင္းေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ပါ

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ COVID-19 ေရာဂါ၏ ဂယက္ႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူတို႔အၾကား ေရာဂါက mကြယ္ေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္လာသည့္ကိစၥတစ္ရပ္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားကာကြယ္ရာ၌ အေရးႀကီးေဆးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ႏွာေခါင္းစည္း(Surgical Mask)ႏွင့္ လက္သန္႔ေဆးရည္ (Hand Sanitizer)မ်ား ေဈးႏႈန္းအဆမတန္ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူသုံးမ်ားသည့္ ျပည္ပသြင္းကုန္ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕လည္း ေဈးကြက္အတြင္း ျပတ္လပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးသို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ျပည္ပမွတင္သြင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေျဖေလၽွာ႔ေပးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မူဝါဒသစ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးေရးတို႔မွာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈက႑သို႔ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္လာမႈမွာ ေႏွးေကြးေနဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေဆးဝါးစက္႐ုံမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္ လိုအပ္ခ်က္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာသုံးစြဲ၍ ျပည္ပမွ ႏွစ္စဥ္တင္သြင္းေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ပမွ တရားမဝင္တင္သြင္းေနသည့္ ေဆးဝါးမ်ားမွာ တရားဝင္တင္သြင္းမႈထက္ ပမာဏမ်ားစြာ ရွိႏိုင္သျဖင့္ ဤအခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း လိုအပ္ခ်က္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ျမင့္မားေနသည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘီပီအိုင္ေဆးဝါးစက္႐ုံသည္ သက္တမ္းရင့္ စက္႐ုံတစ္႐ုံျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္ႏွင့္အညီ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈလိုင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ စက္႐ုံစတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္က ေဆးဝါးအမ်ိဳးအစား ၄၇ မ်ိဳးခန္႔သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ ခဲ့သျဖင့္ ေဆးဝါးအမ်ိဳးအစား စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ အထိ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္း၌ သုံးစြဲမႈ မ်ားျပားေနသည့္ ေသြးတိုး၊ ႏွလုံး၊ ဆီးခ်ိဳကဲ့သို႔ေသာ မကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးအားလုံးလိုလိုကို ျပည္တြင္း၌ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးေပ။ ေဝဒနာရွင္မ်ားမွာ ျပည္ပမွ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ တင္သြင္းလာေသာ ေဆးဝါးမ်ားကိုသာ အားကိုးေနၾကရသျဖင့္ ေဒၚလာေဈးႏႈန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ေဆးဝါးေဈးႏႈန္းမ်ား မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈကို တိုက္႐ိုက္ခံစားေနၾကရသည္။

အထူးသျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္လာေသာ COVID-19 ေရာဂါပိုးကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေဆးဝါးစက္႐ုံမ်ားက လုံေလာက္ေအာင္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ ေဈးကြက္အတြင္းရွိေနသည့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း ၊ ပစၥည္းရွားပါးလာျခင္းတို႔ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လာရသည္။ ျပည္တြင္းသို႔ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား အဓိက တင္သြင္းေနသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔သည္လည္း ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကို ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမိုဦးစားေပးလာရျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ ေဆးဝါးတင္ပို႔မႈအေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေဆးဝါးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား စီးဝင္လာမႈ ေႏွးေကြးလာသျဖင့္ ေရရွည္တြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလၽွင္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ က်န္းမာေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လာလၽွင္ မိမိေျခေထာက္ေပၚ မိမိရပ္တည္ေနရသည့္အေျခအေနေအာက္မွာပင္ ရွိေနေသးသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အၫႊန္းကိန္းမ်ား ျမင့္တက္လာရန္မွာ မရွိမျဖစ္ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားအား ျပည္တြင္း၌ထုတ္လုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ အမ်ားျပည္သူတို႔ အေနျဖင့္ ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာ ဝယ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ၿပီး ေဆးဝါးအတုအႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးႏိုင္ေစမည့္အျပင္ ျပည္ပသို႔ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ စီးထြက္မႈကိုလည္း ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ဟု စံေတာ္ခ်ိန္က႐ႈျမင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ
စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္