ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ရွင္သန္ႏိုင္သလဲ

ကမာၻတစ္ဝန္းကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္းအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနၾကေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ႐ုပ္လုံးေပၚလာျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ ဒီအေျခအေနမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ဂ႐ုစိုက္ကာကြယ္ျခင္းကသာ လက္ရွိအေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သလို ဗိုင္းရပ္စ္ရဲ႕သေဘာသဘာဝကိုသိရွိထားတာကလဲ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံတကာသုေတသနပညာရွင္ေတြ ေတြ႕ရွိထားတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ရွင္သန္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

အခန္းအတြင္းအပူခ်ိန္ (၄) ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္မွာ (၇) ရက္ေက်ာ္ရွင္သန္ႏိုင္။

ေၾကးနီမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာအားနည္းရင္ (၃ ဒသမ ၄) နာရီ၊ အားေကာင္းရင္ (၄) နာရီအထိရွင္သန္ႏိုင္။

ကတၳဴစကၠဴေပၚမွာ အားနည္းရင္ (၈ ဒသမ ၄၅) နာရီ၊ အားေကာင္းရင္ (၂၄) နာရီအထိရွင္သန္ႏိုင္။

သံမဏိမ်က္ႏွာျပင္ေတြေပၚမွာ အားနည္းရင္ (၁၃ ဒသမ ၁) နာရီ၊ အားေကာင္းရင္ (၄၈) နာရီအထိရွင္သန္ႏိုင္။

ပလတ္စတစ္မ်က္ႏွာျပင္ေတြေပၚမွာ အားနည္းရင္ (၁၅ ဒသမ ၉) နာရီ၊ အားေကာင္းရင္ (၇၂) နာရီအထိရွင္သန္ႏိုင္။

ဖန္၊ မွန္ကဲ့သို႔ေျပာင္ေခ်ာေသာ အရာဝတၳဴမ်ားေပၚမွာ (၉) ရက္အထိအသက္ရွင္ႏိုင္။

အစက္အေျပာက္မပါသည့္ သတၱဳပတၱာ၊ လက္ကိုင္၊ မီးခလုတ္၊ ကြန္ပ်ဴတာကီးဘုတ္ႏွင့္ ခုံေစာင္းကဲ့သို႔ေနရာမ်ားမွာ သက္တမ္းအရွည္ဆုံးခိုေအာင္းေနႏိုင္။

ကိုးကား – New England Journal of Medicine ၊ medRxiv