တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံတကာ ခင္းက်င္းဖြဲ႕စည္းပုံသစ္ ႏိုးထလာၿပီေလာ

ေျပာင္းလဲမႈ ေလနီၾကမ္းတို႔ တိုက္ခတ္ခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက တံတိုင္းနံရံမ်ား တည္ေဆာက္၍ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ေလရဟတ္မ်ား တည္ေဆာက္ၾကသည္။
တ႐ုတ္စကားပုံ

အထက္ပါစကားပုံသည္ တ႐ုတ္ျပည္ၿမိဳ႕သားတို႔၏ စိတ္အစြဲ၊ စိတ္အခံအေၾကာင္း အမ်ားႀကီးေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ တစ္ကမၻာလုံး ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္လုံးပန္းေနရခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေျခအေနကို မဟာဗ်ဴဟာ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္အခန္းက႑ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ စံပုံစံကို ႏိုင္ငံတကာ၌ ေၾကညာေမာင္းခတ္၍ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈအားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ျပႆနာအျဖစ္မွသည္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကာလ၌ က်န္ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ မဟာဗ်ဴဟာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာလအနည္းငယ္အတြင္း ျပတ္သားဝံ့စားေသာလမ္းစဥ္မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ဧၿပီလအတြင္းမွာပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ေဒသ၌ သုေတသနစခန္း သစ္ႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္းမွာပင္ ‘ပင္လယ္ျပာ-၂၀၂၀}ဟူ၍ အမည္ေပးထားေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဥပေဒစိုးမိုးေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စတင္ခဲ့သည္။ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ မည့္ ပင္လယ္ျပာ-၂၀၂၀ လႈပ္ရွားမႈသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ေဒသအတြင္း ေရနံရွာေဖြထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရေအာက္သယံဇာတတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၌ တ႐ုတ္ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တားဆီးမည္ျဖစ္ရာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေဒသရပိုင္ခြင့္ကို အၿပိဳင္ေတာင္းဆိုထားသည့္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အလားအလာလည္း ျမင့္တက္လာသည္။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ေဒသတြင္သာမဟုတ္ အျခားက႑မ်ားတြင္လည္း နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပိတ္ကြက္ဆို႔ကြက္မ်ား ဖန္တီးလာသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကာလအတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ ပိတ္ကြက္ဆို႔ကြက္သစ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြဲ႕စည္းခင္းက်င္းပုံဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးသားလာခဲ့သည္။

ပဥၥမမ်ိဳးဆက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာေတာ္လွန္ေရး

၂၁ ရာစုေခတ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သံခင္းတမန္ခင္းျပႆနာကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အင္တာနက္ သည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္မ်ားသည္ အင္တာနက္၏ ဗိသုကာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အင္တာနက္စနစ္ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစံႏႈန္းမ်ားကို အေမရိကန္တို႔ကလည္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို က်န္တစ္ကမၻာလုံးက လိုက္နာက်င့္သုံးခဲ့ရသည္။

ဂူဂဲလ္၊ အေမဇုန္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကဲ့သို႔ေသာ အေမရိကန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားသည္ အင္တာနက္သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္မ်ားကို ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ အင္တာနက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အကူအညီ၊ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးေအဂ်င္စီတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အေကာင္းဆုံးေထာက္လွမ္းေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္၍ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖြဲ႕စည္းခင္က်င္းမႈပုံစံကို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈကာလတြင္မူ ကမၻာႀကီးသည္ တ႐ုတ္ျပည္သစ္တစ္ခုကို ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရေလၿပီ။ ထိုတ႐ုတ္ျပည္သစ္သည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား၌ မ်က္ႏွာဖုံးစည္းဝတ္ဆင္မႈႏွင့္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ပဥၥမမ်ိဳးဆက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာတပ္ဆင္ထားေသာ ကင္းလွည့္စက္႐ုပ္မ်ားကို ျဖန္႔ၾကက္ခဲ့ သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈနယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဝူဟန္ၿမိဳ႕၌ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္မ်ားက ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းတာဝန္၊ လမ္းသန္႔ ရွင္းေရးတာဝန္မ်ား ရယူခဲ့ၾကသည္။ ကင္းလွည့္စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္မ်ားသည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ျမန္ႏႈန္းလြန္ ပဥၥမမ်ိဳးဆက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း အသုံးခ်ေနပုံကို ျပသေနေသာ ဥပမာမ်ားစြာအနက္မွ ဥပမာ အနည္းငယ္သာျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္ဗိုင္းရပ္စ္ျပႆနာတုံ႔ျပန္ပုံ နည္းလမ္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဓိကနည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္ေျမျပင္တစ္ခုရွိ အေနာက္အုပ္စု ႏိုင္ငံအေပၚ အေရးပါေနသည့္သေဘာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျပႆနာအေပၚ တုံ႔ျပန္ပုံမွာ အားရစရာမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ျပႆနာကို ေအာင္ျမင္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မႈ၊ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို အကူအညီ ကမ္းလွမ္းႏိုင္မႈမ်ားသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေနရာ၌ အစားထိုးေနရာယူရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။”

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကမၻာ့စံခ်ိန္မီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုမၽွ မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ဆိုလၽွင္ တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အေနာက္အုပ္စုမွ ကုမၸဏီမ်ားကို ပခုံးခ်င္း ယွဥ္လာၿပီျဖစ္သလို အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္မူ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကပင္ အေနာက္အုပ္စုနည္းပညာကုမၸဏီမ်ားကို ေနာက္ ခ်န္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး က႑တြင္ ဟြာေဝးကဲ့သို႔ေသာ တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနည္းပညာစစ္ပြဲ၏ ေရွ႕တန္းဇာတ္႐ုပ္မ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။ ၁၀ ႏွစ္မျပည့္မီ ကာလအတြင္းမွာပင္ ဟြာေဝးကုမၸဏီသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ဝန္ေဆာင္ျဖည့္ဆည္းေရး ကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အာဖရိကတိုက္၏ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဟြာေဝးကပင္ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ ပၪၥမမ်ိဳးဆက္ မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာက႑တြင္လည္း ဟြာေဝးသည္ပင္ ထိပ္ဆုံးမွ ေနရာယူထားသည္။ ပၪၥမမ်ိဳးဆက္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ဟြာေဝးသည္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ အခန္းက႑၌ ပါဝင္လာသည္။ ဆိုရလၽွင္ လက္ရွိအေျခအေနအရ ပၪၥမမ်ိဳး ဆက္ ဆက္သြယ္ ေရးနည္းပညာအတြက္ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စံၫႊန္းမ်ား ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဖယ္ထုတ္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

အလိုအေလ်ာက္လွည့္ပတ္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ပၪၥမမ်ိဳးဆက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာက်ယ္ျပန္႔လာျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္ တြင္ အံ့ဖြယ္သရဲျဖစ္ေလာက္ေသာ သေဘာတရားတစ္ခုရွိသည္။ ထိုသေဘာတရားမွာ နည္းပညာျဖင့္သာ ထိန္းေက်ာင္း လည္ပတ္မႈ စက္မႈလုပ္ငန္းျဖင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးစနစ္ကို စမ္းသပ္လည္ပတ္ရန္၊ အသြင္သစ္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈျပႆနာ၏ သက္ေရာက္အားကို ေထမိကာမိေစမည့္ စားသုံးသူေဈးကြက္သစ္ ဖန္တီးရန္တို႔ျဖစ္သည္။

ပၪၥမမ်ိဳးဆက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၏ ဉာဏပိုင္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္းသည္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးေခတ္အတြင္း လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဓာတ္ကူးပစၥည္းျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္(ဒဗလ်ဴအီးအက္ဖ္) က ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည္။

ထိုေဟာကိန္းအရပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ၎၏ စီးပြားေရးကို ပၪၥမမ်ိဳးဆက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းလည္ပတ္မည့္ စီးပြားေရးစနစ္အျဖစ္ လုံးလုံးလ်ား လ်ား အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းျဖင့္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေခတ္ကို ဦးေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိထားသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရ၏လက္ရွိ ‘Made In China 2025’ လႈပ္ရွားမႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္းေရးေခတ္ေခါင္းေဆာင္ေနရာသို႔ တြန္းပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။

စီးပြားေရးအေ႐ြ႕

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးစနစ္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရ ျပန္လည္နာလန္ထူႏိုင္ေရးကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ တစ္မူ ထူးျခားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္လူမႈသိပၸံ အကယ္ဒမီ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္၊ ျပည္တြင္းမွာပင္ ဖန္တီးေသာနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဘ၀ အေျခအေနတို႔အား ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အေပၚ ပို၍ဝါယမစိုက္မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္နည္းပါး သက္သာသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေလယာဥ္ဆက္သြယ္ေရး စနစ္၊ အသိဉာဏ္တူကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ား အေျချပဳစီးပြားေရးစနစ္သို႔ကူးေျပာင္းရန္ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္း အေ႐ႊ႕အေျပာင္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေငြေၾကးမူဝါဒကို ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲထိန္းထားရာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေဘးေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ေရတိုအားျဖင့္ က်ဆင္းႏိုင္သည့္ တိုင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားမွာ
ေရရွည္အားျဖင့္ ဆက္၍အေျခတည္ခိုင္မာေနဦးမည့္လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ က်န္ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မူ လတ္တေလာအားျဖင့္ မဂၤလာသတင္းမရွိေသးပါ။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျပႆနာေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအလားအလာမ်ားမွာ အေျခ မလွႏိုင္ေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းထားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း အနည္းဆုံး သုံးလပတ္ ႏွစ္ပတ္တာကာလအတြင္း စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေျခရွိသည္။ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာလည္း ေႂကြးၿမီမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ၿမီရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေႂကြးၿမီမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈကို ဆိုင္းငံ့ေပး႐ုံမၽွႏွင့္မလုံေလာက္ေတာ့ဘဲ ေႂကြးၿမီမ်ား ေလၽွာ္ေပးမွသာ သက္သာရာရမည့္ကိန္းဆိုက္ေနသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျပႆနာအေပၚ တုံ႔ျပန္ပုံမွာ အားရစရာမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ျပႆနာကို ေအာင္ျမင္စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မႈ၊ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို အကူအညီကမ္းလွမ္းႏိုင္မႈမ်ားသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေနရာ၌ အစားထိုးေနရာယူရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကမၻာႀကီး၏ ခင္းက်င္းဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံ အေျပာင္းအလဲျဖစ္မလာႏိုင္ဟု မည္သူရဲရဲဆိုဝံ့မည္နည္း။

စာကိုး-
The Rise of the Chinese World Order.

ေရးသူ – ဗ်ည္းႏြဲ႕