ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း နိဂုံး

ကမၻာႀကီးကို အရိပ္တေစၧတစ္ေကာင္က ေျခာက္လွန္႔ေနသည္။ ထိုအရိပ္တေစၧမွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ မဟုတ္ပါ။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ (COVID-19) ကပ္ေဘးေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံး အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္မွီခိုမႈျဖစ္စဥ္(ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း)ေခတ္ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားႏိုင္သည္ဆိုေသာ သဘာ၀တရားျဖစ္သည္။

လူ႕သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္၌ မဟာကပ္ေဘးႀကီးမ်ားသည္ လူသားတို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတို႔ကို ေစ့ေဆာ္ေပးတတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈေဘးသည္ ထင္ေၾကးအဆင့္ကို ေရခ်ိန္လြန္၍ ပညာရွင္မ်ားကို ႐ႈျမင္ေသာတရားမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေပးလိုက္သည္။ မၾကာေသးမီမ်ားက ၿဗိတိသၽွႏိုင္ငံေရး ဒႆနိကဆရာ ဂၽြန္ဂေရးက ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္ မြန္းတည့္ခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီဟူ၍ ေၾကညာခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား က်ဆုံးခန္းကို နိမိတ္ဖတ္ခဲ့သည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေဘးေၾကာင့္ လူမ်ားခရီးအသြားအလာနည္းသြားမည္။ လက္ယာစြန္းဝါဒီမ်ား လႊမ္းမိုးလာမႈေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ သာသနာေစာင့္ ေရာမအင္ပိုင္ယာကဲ့သို႔ ဘုန္းတန္ခိုးေတေဇာ္ က်ဆင္းလာၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ဩဇာစက္ဝန္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္။ ကမၻာ့ ခင္းက်င္းဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံမွာလည္း ၿပိဳကြဲသြားလိမ့္မည္ဟူ၍ ဆရာဂၽြန္ဂေရးက ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ဆရာဂၽြန္ဂေရးသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဒီေရက်မႈ(de-globalisation) ကို ခန္႔မွန္းသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဒီေရက်ခ်ိန္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ရာ ျပင္ဆင္မႈအားနည္းသည့္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္ကို လက္ခံ႐ုံမွတစ္ပါး အျခားေ႐ြးခ်ယ္ရန္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဒီေရက်ခ်ိန္၌ အခ်ိဳ႕ေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ ႀကီးထြားလာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂၽြန္ဂေရးက ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ သမိုင္းေခတ္သစ္တစ္ခု ေပၚထြက္လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အထက္ပါေဟာကိန္းမ်ားသည္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္း မရွိသလို ယခင္ ျဖစ္ဖူး ႀကဳံဖူးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္လည္း အေျခခံထားျခင္းမရွိပါ။ ျငင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံရန္ လိုအပ္သည္ဆိုေသာ သိပၸံပညာ၏ အေျခခံသေဘာတရားတစ္ရပ္သည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ မ်က္စိေမွာက္တတ္ၾကေသာ သေဘာတရားျဖစ္လာပုံရသည္။

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏သမိုင္း

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမားက အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ေအာင္ပြဲႏွင့္အတူ သမိုင္းနိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီဟူ၍ ေၾကညာခဲ့သည္။သို႔ရာတြင္ မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ ေတြ႕ႀကဳံေနရသည္မွာ သမိုင္းနိဂုံးခ်ဳပ္မႈမဟုတ္ဘဲ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဒီေရက်ခ်ိန္ ကမၻာႀကီး၏ အ႐ုဏ္တက္ကာလျဖစ္ေနသည္။

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာရွင္တို႔၏ အေထာက္အကူ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ေၾကးနန္းတိုင္မ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ ေရေႏြးေငြ႕အားသုံး သေဘၤာမ်ားက ကမၻာႀကီးႏွင့္ ကမၻာ့ေဈးကြက္မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့ခ်ိန္ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္စတင္ေၾကာင္း ပညာရွင္အမ်ားအျပားက အယူရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္လူမႈသိပၸံပညာရွင္ အီမင္အူရယ္ေဝါလ္လာစတိန္းကမူ ဥေရာပသားမ်ား နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာေပၚ၌ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိလာခ်ိန္ႏွင့္ ဗဟိုခ်က္နယ္ေျမ၊ အျပင္စည္းနယ္ေျမတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပထမဆုံး စီးပြားေရးစနစ္ ေပၚထြက္လာခ်ိန္တို႔ျဖစ္သည့္ ၁၆ရာစုကို ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ စတင္ခ်ိန္အျဖစ္ ေန႔စြဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

“ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေဘးေၾကာင့္ လူမ်ား ခရီးအသြားအလာ နည္းသြားမည္။ လက္ယာစြန္းဝါဒီမ်ား လႊမ္းမိုးလာမႈေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ သာသနာေစာင့္ ေရာမအင္ပိုင္ယာကဲ့သို႔ ဘုန္းတန္ခိုးေတေဇာ္ က်ဆင္းလာၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ဩဇာစက္ဝန္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္။ ကမၻာ့ခင္းက်င္းဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံမွာလည္း ၿပိဳကြဲသြားလိမ့္မည္ဟူ၍ ဆရာဂၽြန္ဂေရးက ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္”

၁၆ ရာစုကို စမွတ္အျဖစ္ မွတ္ယူမည္ဆိုလၽွင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္သည္ သမုဒၵရာမ်ားကို စြန္႔စားျဖတ္သန္းခဲ့ၾကေသာ ဥေရာပသားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္။ ၁၉ ရာစုေခတ္ကို စမွတ္အျဖစ္ မွတ္ယူမည္ဆိုလၽွင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ကို ၿဗိတိသၽွေနမဝင္အင္ပိုင္ယာ က်ယ္ျပန္႔လာမႈ၏ ေဘးထြက္ပစၥည္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အေမရိကန္လူမႈသိပၸံပညာရွင္ ဂ်နက္အဘူလုေယာ့ဂ္ကမူ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားခ်ိတ္ဆက္မႈကို ၁၃ ရာစုအတြင္းမွာပင္ စတင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ထားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားကမူ အေမရိကတိုက္ရွိ စပိန္ကိုလိုနီနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ဖ်ားေဒသတို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ ပစိဖိတ္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားပြင့္ခ်ိန္ကို ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း စမွတ္အျဖစ္ ယူဆထားသည္။

ကပ္ေဘးႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း

ကပ္ေဘးမ်ားႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္တို႔အၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား ႐ႈပ္ေထြးလာသည္။ အက်ိတ္ ပလိပ္ေရာဂါ၊ ကမၻာစစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပါဝင္ပတ္သက္မႈစသည့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုၾကည့္လၽွင္ ထိုအခ်က္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ၁၄ ရာစုေခတ္အတြင္း ဥေရာပတိုက္၌ အက်ိတ္ ပလိပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ၁၄ ရာစုေခတ္ ပလိပ္ေရာဂါကပ္ေဘးကို ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့သူမ်ားသည္ ထိုကပ္ေဘးကိုပင္ ထိုေခတ္ထိုအခါ၏ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုးလမ္းမႀကီးကို ျဖတ္သန္းလာသည့္ ၁၄ ရာစုေခတ္ ပလိပ္ကပ္ေဘး၏ မူလအစသည္ အေရွ႕ဖ်ားေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအလက္ပိုၿမိဳ႕အား ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ပလိပ္ကပ္ေဘးကို ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့သူ အာရပ္သမိုင္းဆရာ အီဘမ္အယ္လ္ဝါဒီက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

အေရွ႕ဖ်ားေဒသႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးအရ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ပလိပ္ကပ္ေဘး၏ အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ ယူဆထားၾကသည့္တိုင္ ၁၄ ရာစု ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားသည္ ထိုေခတ္ ထိုကာလ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္က ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ အၿမိဳက္အရသာကို စြန္႔လႊတ္လိုစိတ္ မရွိခဲ့ေပ။ ဥေရာပသားတို႔၏ အေရွ႕အာရွေဒသအေပၚ ခ်င္ျခင္းတပ္မႈသည္ ေရွးဦးကာလ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ အရွိန္ရလာမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းတရား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုနည္းတူ အေမရိကတိုက္သို႔ စပိန္မ်ား စတင္ေျခခ်စဥ္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေရာဂါပိုးမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာသစ္၏ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဆုံး႐ႈံးသြားေသာ လူဦးေရကို အစားထိုးရန္ ဆာဟာရေဒသမွ ေက်းကၽြန္မ်ား အေမရိကသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ အေမရိကန္ ေငြတြင္းမ်ားေၾကာင့္ အာရွ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းလာသည္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာေဒသမွ ခ်ည္ထည္မ်ားႏွင့္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား ကုန္သြယ္မႈေဈးကြက္ ေပၚထြက္လာသည္။

စီးပြားေရး ႐ႈေထာင့္သက္သက္ျဖင့္သာၾကည့္လၽွင္ ကပ္ေရာဂါမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ ၿပိဳလဲသြားႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆရဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးအျမင္သက္သက္ျဖင့္ၾကည့္ျခင္းသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္၏ ပကတိအရွိတရားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္မ်ား

ပထမကမၻာစစ္ေၾကာင့္ ဥေရာပႏွစ္ျခမ္းကြဲမႈသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဘက္ စစ္မ်က္ႏွာမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ကိုလိုနီအရွင္သခင္ အင္ပိုင္ယာႀကီးမ်ား ထိပ္တိုက္တိုးေနေသာ အာရွႏွင့္ အာဖရိကတိုက္မ်ားအေပၚ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာသည္။ ဥေရာပစစ္မ်က္ႏွာမ်ားသို႔ အာဖရိကန္စစ္သားမ်ား ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ မဟာမိတ္မ်ား စစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥေရာပတိုက္ဆီသို႔ တ႐ုတ္အလုပ္သမား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ကမၻာတစ္ခြင္ စီးေမ်ာမႈသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ပို၍အရွိန္ေကာင္းလာသည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီရွိေသာ စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ကမၻာႀကီး၏ ေနရာသစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လာၾကရသည္။

စစ္ႀကီးႏွစ္ခုအၾကား ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဝါဒ အားေကာင္းလာခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးစနစ္ ၿပိဳလဲသြားသည္။ ကမၻာႀကီးသည္ စီးပြားေရးအရ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးဝါဒဘက္သို႔ ဦးလွည့္သြားသည္။ သို႔ရာတြင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္မွာ အရွိန္မျပတ္ စီးဆင္းေနဆဲသာ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ လူမႈစီးပြားေရးစနစ္ ပုံစံသစ္မ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားဝါဒတို႔ေၾကာင့္ပင္ တစ္ကမၻာလုံး အတိုင္းအတာအရ လူမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ အားေကာင္းလာခဲ့ရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(အင္န္ဂ်ီအို) မ်ားကို အေျချပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ အားေကာင္းလာသည္။ ၂၀ ရာစုသည္ပင္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား၏ ရာစုႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလ ပထဝီႏိုင္ငံေရး စည္းျခားမႈႏွင့္အတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ႏ်ဴကလီးယားတေစၧေျခာက္လွန္႔မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ဆက္ႏႊယ္မႈ ပို၍ျမင့္တက္လာရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ကပ္ဆိုးမ်ားေပၚထြက္ခဲ့သည့္တိုင္ တစ္ကမၻာလုံး ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစပ္မႈျဖစ္စဥ္၏ အသက္ဓာတ္မွာ ႐ုန္းကန္ႏႈိးထႏိုင္စြမ္း၊ ျပန္လည္ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း အထက္သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားက သက္ေသျပေနသည္။

အတိတ္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေထာက္႐ႈလၽွင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ (ဃဥဠႈီ-၁၉) ကပ္ေဘးသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ နိဂုံးမဟုတ္ပါ။ ထိုနည္းတူ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဒီေရက်ခ်ိန္လည္း မဟုတ္ေသးပါ။ ေခတ္ကိုျပ႒ာန္းသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ကမၻာလုံး အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္မွီခိုမႈျဖစ္စဥ္သည္ ဆက္လက္စီးေမ်ာေနပါဦးမည္။

စာကိုး-
Will COVID-19 end globalisation?

ေရးသူ – ဗ်ည္းႏြဲ႕