ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေပၚ သူတို႔ဘယ္လိုျမင္လဲ?၊ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မဲဆႏၵရွင္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္မလဲ?