ေနတိုးအဖြဲ႕ရဲ႕ရပ္တည္မႈကို ထိခိုက္လာႏိုင္တဲ့ ျပင္သစ္ – တူရကီတင္းမာမႈ

ႏိုင္ငံတကာေရးရာသုံးသပ္ေဆာင္းပါး