အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္

ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ COVID-19 ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေခတၱရပ္နားထားရသည့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးတြင္ ယေန႔ (ဇူလိုင္၂၁ ရက္) မွစတင္ၿပီး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

COVID-19 ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ေဆးခဲ့ရာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီသည့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၃,၇၇၂) ေက်ာင္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထပ္မံျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္သည့္ေက်ာင္း (၁,၂၂၀) ေက်ာင္းႏွင့္ အထူးထပ္မံျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္သည့္ေက်ာင္း (၈၃၈) ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အဆင့္ဆင့္ဆန္းစစ္ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ − ရဲမ်ိဳးခန္႔/MPA