၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတပ္မေတာ္သားမ်ားကို အေရးယူႏိုင္မည့္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ အား အဓိကထားျပင္ဆင္ထားသည့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။

ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုပါျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒပုဒ္မ- ၁၂၅၊ ပုဒ္မခြဲ(၁)ကို ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မူလဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ပါက သုံးႏွစ္ေက်ာ္လြန္ ကုန္ဆုံးသည့္အခါတြင္ ထိုျပစ္မႈအတြက္ စစ္တရား႐ုံးျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယခုအတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ သုံးႏွစ္ကို ျပစ္မႈစတင္ျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔ရက္မွ စတင္ေရတြက္ရမည့္အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူ တပ္မေတာ္သားကို တရားခံအျဖစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေပၚေပါက္သည့္ ေန႔ရက္မွ စတင္ ေရတြက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဥပေဒၾကမ္းဟာ စစ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈအတြက္လည္းေကာင္း၊ အေရးယူ ထိုက္သူကို အေရးယူခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ တကာ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာကာလသတ္မွတ္ခ်က္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အစား ထိုးျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ထြန္းလင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒမွ ပုဒ္မ-၁၂၅၊ ပုဒ္မခြဲ(၁)ကိုျပင္ဆင္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ထြန္းလင္းက အဆိုတင္သြင္း ခဲ့မႈအေပၚ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဖခ်စ္က ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

သတင္း – မင္းမင္းထြန္း