သက္တမ္းႏွစ္(၈၀)ေက်ာ္လာတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕အသက္ေသြးေၾကာ

ရန္ကုန္ပုံရိပ္