လုံၿခဳံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ဆိုင္းငံ့ရဖြယ္ရွိ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေန ေသာ ေနရာမ်ားကို လုံၿခဳံမႈမရွိသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ တပ္မေတာ္က ေၾကညာခဲ့ပါက ယင္းနယ္ေျမမ်ား၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္ကို ဆိုင္းငံ့ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေရးအတြက္ နယ္ေျမ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသမ်ား၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က မၾကာမီကာလအတြင္း အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

နယ္ေျမ မတည္ၿငိမ္မႈအေၾကာင္းျပဳ၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ဆိုင္းငံ့မည္ဆိုပါက ရခိုင္ျပည္နယ္အေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္ေဝဖန္ၾကဖြယ္ရွိသည္။

အကယ္၍ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနကို အေၾကာင္းျပ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္အစီအစဥ္ကို ဆိုင္းငံ့ ခဲ့ပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပည္သူမ်ား အယုံအၾကည္မဲ့သြားႏိုင္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္လွေက်ာ္က ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး အစီ အစဥ္ဆိုင္ရာ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူထံမွ တစ္စုံတစ္ရာ တုံ႔ျပန္ခ်က္မရေသးေပ။

ရခိုင္အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည့္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီ(ေအအင္န္ပီ)သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ၁၀ ေနရာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၂ ေနရာ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၂၂ ေနရာအထိ ရရွိခဲ့သည္။