အာရပ္ကမၻာရဲ႕ ပထမဆုံးအဏုျမဴစြမ္းအင္စက္႐ုံ ( သို႔မဟုတ္ ) ဘာရာကာ

သုတေရးရာအျဖာျဖာ