ပထမဆုံး ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုထားရွိရာ ရန္ကုန္ျမဳိ႔က သုံးမည္ရပန္းျခံ

ရန္ကုန္ပုံရိပ္