ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နည္းပညာက႑အေရးပါမႈ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ နည္းပညာက႑ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိအေရးပါေနသလဲ။ နည္းပညာအသုံးျပဳၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဘယ္လိုထိေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၅ နဲ႔ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ ကြာျခားမႈေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေလ့လာ‌ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ PACE Myanmar အဖြဲ႕ မွ ပ႐ိုဂရမ္မ‌န္ေနဂ်ာ ကိုဟန္စိုးထြန္းနဲ႔ M voter အဖြဲ႕၀င္နည္းပညာရွင္ကိုျမတ္မင္းစိုးတို႔က ပါဝင္ေဆြးေႏြးေပးထားပါတယ္။