ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သုံးမည္ရ ဆိပ္ခံတံတား

ရန္ကုန္ပုံရိပ္