မြန္ဘုရင္မရွင္ေစာပု၏ အဓိ႒န္ေအာင္ရာ ႏွစ္ ( ၇၈၇ ) သက္တမ္းရွိ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္

ရန္ကုန္ပုံရိပ္