ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးစနစ္ကုိဦးတည္ေနတဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံရဲ႔မ်က္ႏွာျပင္စိစစ္အတည္ျပဳစနစ္

Knowledge