သတိျပဳရမည့္ ေခြး႐ူးေရာဂါ

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ (World Rabies Day) ျဖစ္သည္။ ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို ပထမဆုံး ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ သိပၸံပညာရွင္ Louis Pasteur၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ အဆိုပါရက္ကို ကမၻာ့ ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အျဖစ္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေခြး႐ူးေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ကမၻာ့ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ ေခြး႐ူးေရာဂါ အဆုံးသတ္ေရး ကာကြယ္ေဆးထိုးကာ ပူးေပါင္းေပး“ ျဖစ္သည္။ “ေခြး”သည္ သတၱဝါမ်ားထဲတြင္ လူႏွင့္ရင္းႏွီးဆုံးမိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ္လည္း စနစ္တက်ေမြးျမဴထားျခင္းမရွိသည့္ ေလလြင့္ေခြးမ်ား အကိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ လူအမ်ားထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေခြး႐ူးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရွိရာ ေခြး႐ူးေရာဂါအႏၲရာယ္သည္ လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေခြး႐ူးေရာဂါေၾကာင့္ ၁၅ မိနစ္လၽွင္ လူတစ္ဦးႏႈန္း အသက္ဆုံး႐ႈံးလ်က္ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လၽွင္ လူဦးေရ (၅၅၀၀၀)မွ (၇၀၀၀၀)ခန္႔ ေသဆုံးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေခြး႐ူးေရာဂါသည္ ေလလြင့္ေခြးမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပြားေစေသာ္လည္း အဆိုပါ ေခြးအားလုံးလိုလိုမွာ ေခြး႐ူးေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံထားျခင္းမရွိေပ။ တစ္ေန႔တစ္ျခား မ်ားျပားေနသည့္ ေလလြင့္ေခြးမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ သက္ဆိုင္ရာက နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လစဥ္ ေခြးကိုက္ခံရသူ (၁၅,၀၀၀) ခန္႔ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လစဥ္ ေခြးကိုက္ခံရသူေပါင္း (၁၀,၀၀၀)ခန္႔အထိ က်ဆင္းလာသည္။ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးသူ အေရအတြက္သည္လည္း (၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ (၁၅၂) ဦးရွိရာမွ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္တြင္ (၇၁) ဦးအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနရာအႏွံအျပားတြင္ ေခြးကိုက္ခံရသည့္ အေရအတြက္ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ရာ ေလလြင့္ေခြးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ပါက အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

လူတြင္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေရာဂါမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တိရစၧာန္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိရာ ေလလြင့္ေခြးေကာင္ေရ မ်ားျပားလာျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေခြးကိုက္ခံရမႈႏွင့္ ေခြး႐ူးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ပင္လၽွင္ ေခြးအေကာင္ေရ သိန္းႏွင့္ခ်ီရွိေနေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေခြးအေကာင္ေရမွာ ၇၀၀၀ ခန္႔သာရွိသည္။ တစ္ေန႔တျခား မ်ားျပားလာေနေသာ ေလလြင့္ေခြးမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးေနေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မရရွိေသးေပ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခြးေကာင္ေရ ၄ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိေနသည္။ ေခြးမ်ားသည္ ပင္ကိုသဘာဝအရ အသက္ေျခာက္လမွ ရွစ္လအတြင္း မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး မ်ိဳးပြားႏႈန္းမွာလည္း တစ္ႏွစ္လၽွင္ အနည္းဆုံး တစ္ႀကိမ္မွ ႏွစ္ႀကိမ္အထိ သားေပါက္ဖြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခြးမ်ားသည္ ေမြးဖြားႏႈန္းမ်ားျပားသည့္ သတၱဝါမ်ိဳးျဖစ္ရာ လက္ရွိ ေခြးေကာင္ေရ ၄ သန္းေက်ာ္၏ အနာဂတ္ကို သက္ဆိုင္ရာက မည္သို႔မည္ပုံ စီမံခန္႔ခြဲၾကမည္နည္းဟူသည့္အခ်က္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလၽွင္ ေခြး႐ူးကိုက္ခံရသူတစ္ဦးသည္ ကာကြယ္ေဆးကို မထိုးႏိုင္ပါက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသဆုံးႏိုင္သည့္အတြက္ အထူးသတိျပဳရမည့္ ေရာဂါျဖစ္သည္။ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မဆို ေခြးေကာင္ေရ၏ အနည္းဆုံး (၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း)အား ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းၿခဳံေအာင္ ထိုးႏွံေပးႏိုင္ပါက ေခြး႐ူးေရာဂါ ကူးစက္မႈ သံသရာကို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရလဒ္မ်ားရွိၿပီး ျဖစ္ရာ ေလလြင့္ေခြးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတြင္ ေခြးမ်ားကို ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးျခင္းကသာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကိစၥသည္ အစိုးရတစ္ခုတည္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ရာ ေခြးခ်စ္သူမ်ားက မိမိတို႔၏ေခြးမ်ားအား စနစ္တက်ေမြးျမဴျခင္း ၊ ဇီဝါတဒါနအျဖစ္ ေလလြင့္ေခြးကယ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ေခြး႐ူးေရာဂါပေပ်ာက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစမည္ဟု စံေတာ္ခ်ိန္က ႐ႈျမင္ပါသည္။