ရန္ကုန္အတြက္ေရးတဲ့ကဗ်ာ

မိုးထဲေလထဲ အေသအလဲ႐ုန္းကန္ၾကရတဲ့အခ်ိန္

တခ်ိဳ႕က အတၱေတြ ေလလံတင္ေနၾက။

မိုးထဲေလထဲ လက္တြဲၿပီးအေျဖရွာရမယ့္အခ်ိန္

တခ်ိဳ႕က အျပန္အလွန္အျပစ္ရွာေနၾက။

မိုးထဲေလထဲ အႏၲရာယ္စက္ကြင္းထဲ

စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံသူရွားပါးတဲ့အခ်ိန္

တခ်ိဳ႕က တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ မ႑ပ္တိုင္တက္ေနၾက ။

မိုးထဲေလထဲ ေရာဂႏၲရကပ္ထဲ စိတ္ဓာတ္ေတြ ၿပိဳလဲ

မွားယြင္းတဲ့ထြက္ေပါက္ေတြ ရွာလာၾက ။

မိုးထဲေလထဲ ကြဲျပားမႈေတြ ၾကား

ရန္ကုန္ေရ . . . ေတာင့္ထား ။

ၫြန္႔ဦးလႈိင္ (ျမန္မာစာ)