သင္လည္းတစ္ေန႔ အိုရဦးမည္

ျမန္မာ့ဓေလ့တြင္ “ဂါရေဝါစ၊ နိဝါေတာစ“ ဟူေသာ မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္အညီ မိမိထက္ အသက္ႀကီးသူ၊ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးသူမ်ားအေပၚ ႐ိုေသေလးစားျခင္း၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းျခင္း အစဥ္အလာသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ လိုက္နာက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ သက္ႀကီး႐ြယ္အို အလြန္အမင္းမ်ားျပားသည့္ ျပႆနာကို ရင္မဆိုင္ရေသးေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ယင္းျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ တိုးပြားလာမည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ဘဝမ်ိဳးျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးမွာ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔သည္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ “(International Day of Older Persons) ျဖစ္သည္ ။ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလသည္ ဇီဝနည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ က်န္းမာေရးအသိပညာ ဖြံၿဖိဳးလာျခင္းႏွင့္ ေမြးဖြားႏႈန္းက်ဆင္းေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာသျဖင့္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ သို႔ရာတြင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလြဲ၍ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ (၈၄၁) သန္းရွိသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ပမာဏသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ အေရာက္တြင္ အသက္ (၆၀)ေက်ာ္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ဦးေရ (၁ ဒသမ ၄) ဘီလီယံအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အသက္ ၆၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို အခ်ိဳးအစားသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္။ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္လည္း အသက္(၆၀)ႏွစ္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ (၁၀ ဒသမ ၁) ရွိၿပီး ပင္စင္၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္ခုခုရရွိသူမွာ (၁၄) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုတိုးပြားလာမႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး လူမႈဖူလုံေရးစနစ္ေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မသိသာေသာ္လည္း လူဦးေရထူထပ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းမႈနိမ့္က်သည့္ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕တြင္မူ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအေပၚ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကဲ့သို႔ ႐ႈျမင္လာမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအခ်ိဳ႕က ယင္းကိစၥအေပၚ ေျဖရွင္းရာတြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးေလ့ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မိဘဘိုးဘြားမ်ားအေပၚ ဂ႐ုမစိုက္၊ မေထာက္ပံ့သည့္ သားသမီးမ်ားကို ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း “သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ” ကို ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းဥပေဒအရ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ မိဘဘိုးဘြားမ်ားအေနျဖင့္ စရိတ္ေထာက္ပံ့ရန္ လုံေလာက္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ရွိပါလ်က္ ေထာက္ပံ့ျခင္း မျပဳသည့္ သားသမီး၊ ေျမးမ်ားအေပၚ စရိတ္ေထာက္ပံ့ေစလိုမႈ တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္။ ထင္ရွားပါက မိဘဘိုးဘြားတစ္ဦးအတြက္ လစဥ္ က်ပ္ငါးေသာင္းထက္မပိုေသာ စရိတ္ သို႔မဟုတ္ တစ္လုံးတည္း စရိတ္ကို ေပးေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိတြင္၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ အသက္ (၉၀) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို တစ္လလၽွင္တစ္ဦးကို က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သုံးလလၽွင္ တစ္ႀကိမ္ ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိရာမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို (၈၅)ႏွစ္အထိ ေလၽွာ႔ခ်ၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလၽွင္ သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားဘ၀ ဆည္းဆာခ်ိန္လွပေရးသည္ မိသားစုဝင္သားသမီးမ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕တြင္ မိသားစုအတြင္း သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားရွိေနပါက လူအို႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ မိဘဘိုးဘြားမ်ားအား အိမ္ဦးခန္းတြင္ထားရွိၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကျခင္းမွာ ျမန္မာတို႔၏ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္က မိမိတို႔လည္း တစ္ေန႔တြင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဘဝသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏွလုံးသြင္း၍ မိဘဘိုးဘြားမ်ားအေပၚ စာနာစိတ္ျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စံေတာ္ခ်ိန္က တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။