ယုန္မ်ားရဲ႕ေကာင္းကင္

ျပည္ေထာင္စုေကာင္းကင္ျပာမွာ

မိုးသားေလရိပ္ကင္းစင္

ျပာလြင္တဲ့ ရာဇဝင္တင္ခဲ့ၿပီလား

တိုင္းေဒသတစ္ေလၽွာက္ျဖန္႔က်က္

သာတူညီမၽွဆက္မယ့္

ေမတၱာလက္တို႔ ဆန္႔ထြက္ၿပီလား

သယံဇာတနဲ႔ ေဒသ

ေဒသနဲ႔ လူမ်ိဳး

လူမ်ိဳးနဲ႔ ဥပေဒ

ဆက္ႏြယ္တဲ့ေမတၱာသီခ်င္း

ၿမိဳ႕႐ြာအႏွံ႔သင္းၿပီလား

ဒဏ္ရာရေနတဲ့ယုန္မ်ားရဲ႕ ေကာင္းကင္မွာေတာ့

ေလနီၾကမ္းဆင္မယ့္

မိုးသားတို႔သာ ထင္ဆဲေပါ့။ ။

ခိုင္မ်ိဳး