ခုတင္ ၅၅၀ ဆံ့ အင္းယားလိတ္ COVID Center ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ား

COVID-19 အတည္ျပဳလူနာမ်ားထားရွိရန္ ခုတင္ ၅၅၀ ဆံ့ အင္းယားလိတ္ COVID Center ကို (၇) ရက္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ဧရိယာ ၉၀၀၀ စတုရန္းမီတာအက်ယ္အဝန္းရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ ခန္းမအား ကိုဗစ္စင္တာအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ High-Dependency Unit (HDU) မ်ားထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ထပ္မံတိုးျမႇင့္သြားဖို႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လူနာမ်ား စိတ္သက္သာရာရရွိေစရန္ ၂၄ နာရီ Food Court မ်ားထားရွိေပးထားျခင္း၊ Wifi မ်ားတပ္ဆင္ထားရွိျခင္း၊ Sky Net စက္မ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပရဟိတသမားမ်ားအတြက္ အေဆာင္မ်ားသီးျခားစီစဥ္ထားျခင္း၊ အစားအေသာက္ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးေရးအတြက္စနစ္တက်စီစဥ္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာမ်ားေသခ်ာျပင္ဆင္ထားသည္။

ကေမၻာဇကုမၸဏီလီမိတက္မွ သိန္း ၇၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေ႐ႊသံလြင္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ သိန္း ၃၀၀၀ က်ပ္ တို႔၏ ကနဦးမတည္အလႉေငြ သိန္း ၁၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပုံ – ရဲမ်ိဳးခန္႔ / MPA