ေခ်းေငြေျဖေလၽွာ႔မႈ ကုထုံး

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ား ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲရွိေနျခင္း၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ေခ်းေငြေကာက္ခံသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ အၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံရသည့္အတြက္ ကူးစက္မႈပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီက လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားကို ကိုဗစ္ကာလအေစာပိုင္း ကတည္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေဒသ အသီးသီးရွိ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာမႈမရွိသည့္အျပင္ ေဒသႏၲရအမိန္႔မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ေခ်းေငြျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေငြေခ်းယူသူ မ်ားထံ အတင္းအဓမၼ ဖိအားေပးေတာင္းခံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဘဏ္ေခ်းေငြလုပ္ငန္း မ်ားအေပၚ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ အားကိုးအားထားျပဳစရာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာမခံပစၥည္းတင္စရာမလိုဘဲ ေငြေၾကးမျပည့္စုံ သူမ်ားကို ေငြေခ်းေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္အျပင္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေခ်းေငြကို အက်ိဳးရွိစြာ အသုံး ျပဳႏိုင္ပါက အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ေရး၊ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ၊ ေခၽြတာစုေဆာင္း သည့္ အေလ့အထ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာကာ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား ဖန္တီးခ်ဲ႕ထြင္ေရးကို မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၅၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း ၁၉၃ ဖြဲ႕က အသင္းသားဦးေရ ၄ ဒသမ ၆ သန္းကို ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းျဖစ္ပြားေနေသာ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ ေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစားအမ်ားစုမွာ ဝင္ေငြအခက္အခဲမ်ားျဖစ္ ေပၚေနသည္။ အသင္းဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေခ်းယူထားသည့္ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ အသင္းဝင္မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုဗစ္ပထမလႈိင္းျဖစ္စဥ္က အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ ေတာင့္ခံထားႏိုင္သည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား သည္ တစ္ေက်ာ့ျပန္လႈိင္းတြင္ စီးပြားေရးအရ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈပိုမ်ား ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက အသင္းဝင္မ်ား ထဲမွ ေခ်းေငြႏွင့္အတိုးကို အတင္းအက်ပ္ေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ ေပးဆပ္ရမည့္အခ်ိန္ကို အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေကာက္ခံရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ရရွိရန္ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက အသင္းသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀အေပၚမ်ားစြာထိခိုက္ေစသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလၽွင္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း မ်ားအေနျဖင့္ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ေငြေခ်းယူသူမ်ားအေပၚ အတင္းအဓမၼ ဖိအားေပးေကာက္ခံေနျခင္းသည္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အသင္းသား မ်ား အေႂကြးႏြံနစ္ကာ မလိုလားအပ္သည့္ လူမႈျပႆနာဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအေန ျဖင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စည္မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း မ်ားအတိုင္း ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေငြေခ်းယူသူ အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ထံ အတင္းအဓမၼေခ်းေငြေတာင္းခံမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ ထိထိေရာက္ ေရာက္တိုင္တန္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု စံေတာ္ခ်ိန္က ႐ႈျမင္ပါသည္။