ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး လြယ္လြယ္ ေျပာင္းလဲ၍မရ

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး လြယ္လြယ္ေလး ေျပာင္း လဲ၍ ရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ လူမႈ ကြန္ရက္၌ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုတာ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး လြယ္လြယ္ေလး ေျပာင္းလဲ လို႔ ရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားမွ ဒီမိုကေရစီယႏၲရားသို႔ ေျပာင္းလဲရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကရက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းလဲရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ စီးပြားေရးစနစ္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ေျပာင္းလဲရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာ ၾကားသည္။

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေသာစနစ္မွ အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေသာစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ ဦးတည္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း မထိခိုက္ေစ၊ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ႀကိဳးစားပုံေဖာ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာဆိုသည္။

“ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေရးနဲ႔ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို အေလး ထားေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တရားမၽွတျခင္းဟာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ တရားမၽွတမႈရ ရွိရန္ ႏိုင္ငံသား အားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိၾကပါတယ္။ တရားမၽွတတဲ့ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရားမၽွတမႈရရွိေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟာ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစသလို ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္”ဟု ေအာက္တိုဘာ ၁၆ တြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

“ျပည္သူကို အလုပ္အေကၽြးျပဳဖို႔ အရည္အေသြးျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ဌာန ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေစရန္၊ တရားမၽွတ၍ ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ေနရာ ဌာနမ်ား ျဖစ္ရန္၊ အခြင့္အေရးကို မွန္ကန္စြာသုံးစြဲၿပီး တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကရန္၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ နားလည္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ၾက ရန္၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ မိမိတို႔ရဲ႕ ယာယီသက္သာမႈကိုမၾကည့္ ဘဲ ႏိုင္ငံသားအားလုံး ခံစားၾကရမယ့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ၾကည့္ၾကရန္တို႔ကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ ရွိပါတယ္”ဟု ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္း – ေတဇာဘုန္းျမင့္