စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ အလုပ္မ်ား ျပန္ဖြင့္ျခင္းသည္ ကိုဗစ္အလြန္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ေရရွည္အက်ိဳးကို ၾကည့္ျခင္းျဖစ္

စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္အလုပ္မ်ား ျပန္ဖြင့္ျခင္းသည္ ကိုဗစ္ (၁၉)အလြန္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ တည့္မတ္ႏိုင္ေရးကိုရည္႐ြယ္ၿပီး ေရရွည္အက်ိဳးကို ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ကိုဗစ္(၁၉)ကပ္ေရာဂါ ကာလအတြင္း စက္႐ုံ/အလုပ္႐ုံမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈ အေျခ အေနမ်ား အပါအဝင္ လူမႈဖူလုံေရး အက်ဳံးဝင္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လူမႈဖူလုံေရး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးေနသည့္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ Video Conference စနစ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္ ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက “ယခု ကိုဗစ္ (၁၉) ကပ္ေရာဂါ ဒုတိယလႈိင္း ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကာလတြင္ အလုပ္ သမားေရးရာက႑အား ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟုဆိုကာ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္မွစ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ (A)အဆင့္ရွိသည့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ မ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း/စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစီအစဥ္ ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္(၁၉)အလြန္ကာလတြင္ စီးပြားေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေရး၊ တည့္မတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ေရရွည္အက်ိဳးကိုၾကည့္ကာ သက္ဆိုင္သူ အားလုံးက ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားအား မူလသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည့္အေပၚ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း နားလည္ေၾကာင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား အားလုံးက တိက်စြာလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း” ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအေနျဖင့္ ကိုဗစ္(၁၉) ပထမလႈိင္းကာလ ဧၿပီ ၂၀ ရက္မွေမ ၁၅ရက္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အစစ္ေဆးခံရန္ ေခတၱပိတ္ထားေသာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ လုပ္ငန္းဌာနေပါင္း ၆၄၂၉ခု မွ အလုပ္သမားေပါင္း ၈၀၀၂၆၀အတြက္ ေငြက်ပ္သန္း ၁၉၆၄၀ ဒသမ ၆၃၆ကို ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္ေသာဌာနမ်ားကိုလည္း စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာ သည္။

ထို႔ျပင္ ကိုဗစ္(၁၉) ဒုတိယလႈိင္း ကာလေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္တို႔အရ Stay at Home အစီအစဥ္တြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားတြင္ရွိေသာ အလုပ္သမား ၈၆၃၉၀၀အတြက္ လူမႈဖူလုံေရးေထာက္ပံ့ေငြ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အားခြင့္ျပဳ ေပးရန္ ေငြက်ပ္ ၆၀၁၄၆ သန္း လ်ာထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူမႈ ဖူလုံေရးေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေလၽွာက္ထား ရာတြင္ Online Webportal ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးခြဲမွတစ္ဆင့္ ေလၽွာက္ထားျခင္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္အထိ ေလၽွာက္ထားမႈ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံသည့္ ဌာန၁၁၂၃ဌာနမွ အာမခံအလုပ္သမား ၁၅၅၈၂၂ ဦး အတြက္ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ ၁၀၅၅၀ ဒသမ ၀၃၂ သန္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး က်န္အလုပ္ဌာနမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

သတင္း – စည္သူဟိန္း

ဓာတ္ပုံ – BBC