ပုံစံ(၁၅)သည္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးကို မဲႏွစ္ခါေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ႏိုင္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အိတ္ဖြင့္စာေပးပို႔

မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ေနသူမ်ား ႀကိဳတင္မဲေပး ႏိုင္ရန္ ပုံစံ(၁၅)ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္သည္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးကို မဲႏွစ္ခါေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္ အေရးျဖစ္ႏိုင္၍ ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႔လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုဗစ္(၁၉) ေရာဂါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိမဲဆႏၵနယ္သို႔ျပန္လည္ဆႏၵမဲေပးျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရာက္ရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ မူလမဲဆႏၵနယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းကို ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္ ပုံစံ(၁၅)ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႐ုံးက ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႀကိဳတင္မဲ ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ -၅၄ တြင္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သူ ခုနစ္မ်ိဳးကိုသတ္မွတ္ထားၿပီး မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ အျခားမဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔ေရာက္ရွိရာမဲဆႏၵနယ္ မွ မူလမဲဆႏၵနယ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း အဆိုပါ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ၌ ပါရွိသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ မပါရွိေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ခုကို အေရးေပၚ အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါကလည္း ေၾကညာခ်က္ ပါမဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ယင္းတို႔၏ မူလမဲဆႏၵနယ္ရွိမဲစာရင္းတြင္ အမည္စာရင္းပယ္ဖ်က္ၿပီးစီးေၾကာင္း အေထာက္အထားႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးမည့္သူမ်ား၏ စာရင္း ကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ေဆာလ်င္စြာ အတိအလင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးမွသာ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္အတြက္ ဆႏၵမဲႏွစ္ခါေပးျခင္းမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မဲမသမာမႈမ်ားကိုလည္းႀကိဳတင္စစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက ေပးပို႔သည့္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္သို႔ ျပန္လည္၍ ဆႏၵမဲ ေပးျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ မဆုံး႐ႈံးေစရန္အလို႔ငွာ မိမိတို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္ ပုံစံ(၁၅) မ်ားရယူေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက မဲႏွစ္ခါေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္ အေရးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေနသည္ကို သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာ ခ်က္ကို ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္ေပး စာျဖင့္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္း – မင္းမင္းထြန္း