အေဝးေရာက္မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ႀကိဳတင္မဲေပးရမည့္ ေနာက္ဆုံးရက္ ေ႐ြးေကာ္ေၾကညာ

မိမိ၏မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ အေဝးေရာက္ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ႀကိဳတင္မဲေပးရမည့္ အေဝးေရာက္မဲဆႏၵျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေရာက္ရွိေနေသာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသို႔ ပုံစံ(၁၅) တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵျပဳၿပီး ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ပါစာအိတ္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမ်ားကို ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မီေရာက္ရွိႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ အသိေပးထားသည္။

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ COVID-19 အေျခအေနေၾကာင့္ ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ နယ္ေျမ​ေဒသအေျခအေန၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ခရီးအကြာအေဝးစသည့္အေျခအေနမ်ားအရ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ႏွင့္စာအိတ္မ်ားေပးပို႔ရာတြင္ ခန္႔မွန္း ၇ ရက္ခန္႔ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္းဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီမတိုင္မီ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သို႔ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိပါက ပယ္မဲအျဖစ္သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္၍ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိ၏မဲဆႏၵနယ္ အေဝးေရာက္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္မဆုံးရႈံးေစရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အထူးကိစၥရပ္အျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၁ ပါတီ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္း – မိုးသိမ့္ႏိုင္/စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္ေက်ာ္/စံေတာ္ခ်ိန္