ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အေသြးျပည့္၀ပါေစ

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရာ က်င္းပမည့္ရက္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုျပင္းထန္လာသည္။ ကိုဗစ္ကာလအတြင္း က်င္းပသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စုေဝးေဟာေျပာျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ အစိုးရ၏မူဝါဒလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္း စသည့္ တာဝန္မ်ားရွိသည္ျဖစ္ရာ မိမိထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ဝမ္းစာမ်ား ျဖည့္တင္းၾကရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ယုံၾကည္ကိုးစားသည့္ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာရန္အတြက္လည္း အထူးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ သင့္သည္။

ယမန္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE)၏ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက ၎တို႔၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ၿပီး ေဒသတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခ်က္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဝမ္းစာျပည့္၀ေရးသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ေမၽွာ္မွန္းခ်က္အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္းကို ၫႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကိုတိုင္းတာရာ၌ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားမႈ၊ ေပးအပ္ ေသာ တာဝန္မ်ားအေပၚ ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္မႈ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္မႈ၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပးေဆာင္႐ြက္မႈ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးျမန္းမႈ၊ အဆိုတင္သြင္းမႈမ်ားအေပၚ အကဲခတ္႐ုံျဖင့္ သိသာေစသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဟူသည္ ျပည္သူတို႔က ၎တို႔ ကိုယ္စား တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေပးလိုက္ေသာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၎တို႔ကို ျပည္သူ႕အေစခံ (Public Servant) ဟုပင္ ေခၚေဝၚၾကသည္။ ျပည္သူ႕အသံမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ နားေထာင္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အလိုက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာ မိမိတို႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္မႈ မ်ားရွိေသာ္လည္း အနည္းစုျဖစ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕မွာ တာဝန္ကို ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္စလုံး၌ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား လုံး၀မရွိ သည့္အေနအထားမ်ိဳးလည္း ရွိေနသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလၽွင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ ခန္႔အပ္မႈျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ခန္းမအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာေဒသအသီးသီးရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ယုံၾကည္အားကိုးထိုက္သူမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို အၿမဲတေစ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ျမက္ေနေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ခန္းမထဲဝင္ထိုင္ကာ မိမိကိုယ္မိမိ အရည္ အေသြးျပည့္၀ေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမရွိပါက ျပည္သူလူထုအတြက္လည္းနစ္နာ၊ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိသူ မ်ားသာ ျဖစ္ေနေပမည္ဟု စံေတာ္ခ်ိန္က ႐ႈျမင္ပါသည္။