ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ( ၁၂ ) ရက္အလို

Election_Focus

စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက တင္ဆက္လ်က္ရွိေသာ သတင္း၊ သတင္းေဆာင္းပါး၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းႏွင့္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားအား ပူးတြဲေဖာ္ျပပါ Link (Viber) တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

https://tinyurl.com/y5vtkrh7