ေက်ာက္ျဖဴမွ ေက်း႐ြာအုပ္စု (၃)ခုႏွင့္ အမ္းမွ ေက်း႐ြာအုပ္စု (၄)ခုတို႔ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းမျပဳမည့္ နယ္ေျမစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု (၃)ခုႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု (၄)ခုတို႔ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း မျပဳမည့္ နယ္ေျမစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္) ညပိုင္းတြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၂၀၁/၂၀၂၀) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်း႐ြာအုပ္စု ၅၄ခုကိုလည္းေကာင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်း႐ြာအုပ္စု ၃၂ ခုကိုလည္းေကာင္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္အေျခအေနမရွိသျဖင့္ ယင္းနယ္ေျမမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္စြဲပါေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁၉၆/၂၀၂၀) ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္ အထက္ပါနယ္ေျမမ်ားအနက္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စုအခ်ိဳ႕တြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ား၏ ထပ္မံစိစစ္တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ (၁) ဂုံးခ်ိန္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ (၂) စစ္ေတာေက်း႐ြာအုပ္စု၊ (၃) အဝေတာင္ေက်း႐ြာအုပ္စု ႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ (၁) အမ္းေျမာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ (၂) ေအာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ (၃) လုံးေကာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ (၄) အမ္းေတာင္ေက်း႐ြာအုပ္စု စသည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း မျပဳေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ နယ္ေျမစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

သတင္း – စြမ္းရည္တိုး / စံေတာ္ခ်ိန္