ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိ အားစြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ခုံ႐ုံးတြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုဆိုကာ ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ခံ ရေသာ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိႏွင့္ ကယား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔အၾကား အျငင္းပြားေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးက e-courtစနစ္ျဖင့္ ယေန႔(ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္)က အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်လိုက္သည္။

ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိက ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးသို႔ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားတြင္ ၎သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဆိုင္ရာခုံ႐ုံး သို႔တင္သြင္းလႊာ တင္သြင္းခြင့္ရွိသူဟုတ္မဟုတ္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးအနက္ တစ္ဦး ျပန္လည္ႏုတ္ထြက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၃(ခ) ႏွင့္ ညီမညီ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႕တြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္သူ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးပါဝင္ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၃ (ဂ)ျဖင့္ အနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္ လိုအပ္၊ မလိုအပ္ စသည့္ ျပႆနာသုံးရပ္အေပၚ ၾကားနာ၍ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။

တင္သြင္းသူသည္ တင္သြင္းလႊာကိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ကာလတြင္ န္ိုင္ငံေတာ္သမၼတမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းရမည့္နည္းလမ္းအတိုင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးသို႔ တင္သြင္းလႊာ တင္သြင္းခြင့္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္းခုံ႐ုံးကဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၆၃(ခ)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးအေပၚေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္း စြပ္စြဲျပစ္တင္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းဦးေရအနက္အနည္းဆုံးေလးပုံတစ္ပုံက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး မိမိတို႔၏ စြပ္စြဲခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔အဆိုတစ္ရပ္ အျဖစ္တင္သြင္းရမည္ဟု ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကအနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေပးသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၃ (ခ)အရ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (သို႔) ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးအေပၚ စြပ္စြဲျပစ္တင္လိုပါက တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေလးပုံသုံးပုံက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ထံတင္ျပရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၆၃(ဂ)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို သင့္ေလ်ာ္ေသာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္း၍ စြပ္စြဲခ်က္ကိို စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္ဟု အနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလိုက္သည္”ဟု ခုံ႐ုံးကအနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေပးခဲ့ သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၃(ဂ)တြင္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သည္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ စြပ္စြဲခ်က္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေစရမည္ဟုပါရွိေသာ္လည္း “သင့္ေလ်ာ္ေသာ” ဟူသည့္ စကားရပ္မပါေခ်။

ထို႔အျပင္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိကို ရာထူးမွရပ္စဲခဲ့ သည့္ကိစၥမွာ ၿပီးဆုံးခဲ့သည့္ ကိစၥအားေလ်ာ္စြာ စဥ္းစားေဝဖန္စရာ မလိုေတာ့သည့္ ကိစၥဟုယူဆလိုက္ေသာ္လည္း ေနာင္အခါ အလားတူ အေျခအေန မ်ိဳးေပၚေပါက္လာသျဖင့္ အခက္အခဲႏွင့္တစ္ဖန္ႀကဳံေတြ႕ပါက ေျပျပစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ ဤကိစၥကို စဥ္းစားေဝဖန္သင့္ သျဖင့္ ၾကားနာေဝဖန္ရန္သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကဆိုသည္။

အဆိုပါႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး၏ အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မႈ တြင္ ခုံ႐ုံးဥကၠ႒အပါအဝင္ အဖြဲ႕ ဝင္ကိုးဦး၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသူ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိ၏ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေန ေဒၚမင္းမင္းစိုးအပါအဝင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးလွေထြးႏွင့္ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ၫႊန္ ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဒၚျဖဴမာေဝတို႔က တက္ေရာက္ၾကသည္။

သတင္း-မိုးသိမ့္ႏိုင္/စံေတာ္ခ်ိန္