ကိုဗစ္ကာလ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရက္တိုးျမႇင့္

COVID-19 ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ တားဆီးေရးအတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္အထိ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ျပန္ၾကားခ်က္၊အမိန႔္၊အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ရက္တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း COVID-19 ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟို ေကာ္မတီမွ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္) ညတြင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေျဖေလွ်ာ့/တိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွာမူ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ထိ တိုးျမႇင့္ျခင္း တြင္ မပါဝင္ေၾကာင္း COVID-19 ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟို ေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယေန႔၊ ည ၈ နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၄၉၀၇၂) ဦးရွိၿပီး ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူေပါင္း (၁၁၇၂) ဦး ရွိၿပီျဖစ္သည္။

သတင္း-သီတာလြင္/စံေတာ္ခ်ိန္