မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ ေၾကာ္ျငာ/ပိုစတာမ်ားကို မဲဆြယ္ကာလ ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ထုတ္ျပန္

လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ ေၾကာ္ျငာ/ပိုစတာမ်ားကို မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနာက္ဆုံးရက္ (ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္၊ ည ၁၂ နာရီ)တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္) ညပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သတ္မွတ္အခ်ိန္အထိ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ ေၾကာ္ျငာ/ပိုစတာမ်ား ျဖဳတ္သိမ္းထားျခင္း မရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍ ေၾကာ္ျငာ/ပိုစတာမ်ားအား ျဖဳတ္သိမ္းေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ ေၾကာ္ျငာ/ပိုစတာမ်ား ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးဦးအား လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပဳႏိုင္ရန္ ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္ ည ၁၂ နာရီမွ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ခ်ိန္အထိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စုေဝးေဟာေျပာျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းမ်ား ရပ္နားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္း – စြမ္းရည္တိုး / စံေတာ္ခ်ိန္