အသက္ရႈထုတ္လိုက္တဲ့ ေလကေန COVID – 19 ေရာဂါရွိမရွိ စစ္ေပးႏိုင္တဲ့ ကိရိယာကို ဂ်ပန္တီထြင္

Google ကို ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ Application ေတြ Huawei ထုတ္လုပ္ေန