ယေန႔(ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္) မွာက်င္းပတဲ့ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ပါတီ ၉ ခုရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၄ ဦးရွိပါတယ္။ မဲ႐ုံေပါင္း ၂၀၆ ႐ုံရွိၿပီး ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၉၆၇၁၁ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၁၁၆၃၉ ဦး၊ မသန္စြမ္းဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၇၁၁ ဦးရွိပါတယ္။ ပုံမွာျမင္ေတြ႕ရတာကေတာ့ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္က မဲ႐ုံအသီးသီးမွာ ဆႏၵမဲေပးဖို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ – ကိုမ်ိဳး/MPA