ရာသီဥတု၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ တ႐ုတ္ – အေမရိကန္ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲခ်က္မ်ား

International_Feature