ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာရရွိမႈ

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲရလဒ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီသည္ ပထမ ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ဒုတိယႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တတိယေနရာျဖင့္ မဲရလဒ္ အသီးသီးရရွိခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ပါတီ ၊ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ ၊ ဝ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ေနရာစီ ရရွိခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ (ကခ်င္ ) သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁ ေနရာ ရရွိသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၈၇ ပါတီ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းတြင္ ပါတီ ၁၃ ပါတီက အႏိုင္ရခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ – ၂၅၈ ေနရာ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ – ၁၃၈ ေနရာ
စုစုေပါင္း – ၃၉၆ ေနရာ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ – ၂၆ ေနရာ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ – ၇ ေနရာ
စုစုေပါင္း – ၃၃ ေနရာ

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ – ၁၃ ေနရာ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ – ၂ ေနရာ
စုစုေပါင္း – ၁၅ ေနရာ

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ – ၄ ေနရာ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ – ၄ ေနရာ
စုစုေပါင္း – ၈ ေနရာ

တေအာင္း(ပေလာင္ ) အမ်ိဳးသားပါတီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ – ၃ ေနရာ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ – ၂ ေနရာ
စုစုေပါင္း – ၅ ေနရာ

မြန္ညီၫႊတ္ေရးပါတီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ – ၂ ေနရာ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ – ၃ ေနရာ
စုစုေပါင္း – ၅ ေနရာ

ပအိုဝ္အမ်ိဳးသားအဖြဲခ်ဳပ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ – ၃ ေနရာ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ – ၁ ေနရာ
စုစုေပါင္း – ၅ ေနရာ

ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ – ၂ ေနရာ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ – ၃ ေနရာ
စုစုေပါင္း – ၅ ေနရာ