ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ခဲ့ေသာမဲဆႏၵနယ္မ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္က်င္းပခဲ့သည့္၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ၏မဲဆႏၵနယ္အားလုံးရလဒ္ကိုျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကၿပီးခဲ့သည့္ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားျဖင့္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္NLDထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုျပည္သူမ်ားစိတ္ဝင္စားေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။၎တို႔အနက္မွၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ခဲ့ေသာေနရာမ်ားႏွင့္အမ်ားစိတ္ဝင္စားခဲ့ေသာမဲဆႏၵနယ္တခ်ိဳ႕ကိုစံေတာ္ခ်ိန္ကေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။။