ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းတြင္ ဘီလ္ဂိတ္ႏွင့္အတူ အီလြန္မက္စ္ ဒုတိယေနရာသို႔ေရာက္လာ

The Tesla(TSLA)ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ အီလြန္မက္စ္သည္ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းတြင္ ဘီလ္ဂိတ္ႏွင့္အတူ နံပါတ္ႏွစ္ေနရာကို ပူးတြဲေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ဘီလီယံနာၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၇ ဒသမ ၉ ဘီလီယံအထိရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းရၿပီး Microsoft ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ ဘီလ္ဂိတ္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈထက္ပင္ အနည္းငယ္သာေနကာ ဘလြမ္းဘာ့ခ်္၏ ေနာက္ဆုံးၫႊန္းကိန္း၌မူ ၎တို႔ႏွစ္ဦးစလုံး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂၈ ဘီလီယံရွိမည္ဟု ဆိုထားသည္။

မက္စ္၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈသည္ Tesla ကုမၸဏီႏွင့္တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း Tesla ၏ စေတာ့ရွယ္ယာေဈး ၅၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးအထိ ျမင့္တက္သြားေသာေၾကာင့္ ၎၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကလည္း တစ္ႏွစ္အတြင္း ခန႔္မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံအထိ ပိုမ်ားလာသည္။

ယင္းပမာဏသည္ ဘလြမ္းဘာ့ခ်္၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈစာရင္းတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ စာရင္းဝင္ေနသူမွာ Amazon အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဂ်က္ဖ္ဘီေဇာ့စ္ျဖစ္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၂ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း – ေမာင္ေဇယ်
ကိုးကား – CNN
ဓာတ္ပုံ – forbes