ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၈ သန္းေက်ာ္ရွိသည္မွာ အမွန္​ျဖစ္ဟု ေ႐ြး/ေကာ္ ထုတ္ျပန္

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ဆႏၵမဲေပးသူ ၃၈သန္းေက်ာ္သည္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ စုစုေပါင္း ၃၇၂၆၈၈၇၆ ဦးျဖစ္ေနျခင္းသည္ ထိုအခ်ိန္ကရရွိေသာသတင္းအေပၚမူတည္၍ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၁၄ ရက္ အထိ ဒုတိယအႀကိမ္ ကပ္ထားေၾကညာသည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း မျပဳသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ႏုတ္ပယ္ထားကာ အတည္မျပဳရေသးေသာ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္မဲစာရင္းမ်ားကပ္ထားေၾကညာၿပီးေနာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အသီးသီးက ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေဆာက္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္သည့္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအမွန္မွာ ၃၈ သန္းေက်ာ္ (၃၈၂၇၁၄၄၇ ဦး)ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သတင္း – မိုးသိမ့္ႏိုင္/စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္ေက်ာ္/စံေတာ္ခ်ိန္