ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား လက္မခံသည့္ သေဘာထားသက္ေရာက္ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ေ႐ြး/ေကာ္အသိေပး

ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပ်က္ျပားေစရန္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား လက္မခံသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေစေသာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယေန႔(ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္)တြင္ အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားအတြက္ တင္သြင္းလာသည့္ ကန္႔ကြက္လႊာမ်ားကို စစ္ေဆးေနသည့္ကာလျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လက္မခံသည့္ သေဘာထားသက္ေရာက္ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအသိေပး ေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕၏မဲစာရင္းမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္အထိ ဒုတိယအႀကိမ္ကပ္ထားသည့္ မဲစာရင္းသာျဖစ္ၿပီး ထိုမဲစာရင္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းပါက ျပင္ဆင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုသာ PDF ဖိုင္ျဖင့္ ျဖန္႔ေဝထားေၾကာင္း UEC ကဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ယင္း PDF ဖိုင္ကို Excel ဖိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ ထပ္သည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္မပါ၊ မဲမသမာမႈျဖစ္ႏိုင္သည္ စသည္ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္မဲစာရင္းကို အေျခခံကာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ မဲေပးသည့္ ေနာက္ဆုံးမဲစာရင္းကို အေျခခံျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလအတြင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ လာေရာက္မဲေပးသည့္အတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္က အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္း – စြမ္းရည္တိုး / စံေတာ္ခ်ိန္