ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္တပ္မေတာ္ေတာင္းဆိုသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးေခၚယူရန္ မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ေ႐ြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃ ဦး၊ ေ႐ြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၃ ဦး ေတာင္းဆိုထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးေခၚယူရန္ မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ယေန႔(ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္) တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အထက္ပါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၃ ဦး သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၈၄ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ အား ရည္ၫႊန္း၍ အထူးအစည္းအေဝးေခၚယူရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း၊ တင္ျပစာပါ အထူးအစည္းအေဝးအတြက္ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္အား စိစစ္ရာတြင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တိုင္ၾကား၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းအေျဖရွာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ဟု ေတြ႕ရွိရၿပီး လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကို မွန္ကန္စြာ ပိတ္သိမ္း၍ သက္တမ္းအသစ္တစ္ခုကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း ပါရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ အထူးအစည္းအေဝးေခၚယူက်င္းပရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုထားသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၈၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ (၁) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ သေဘာတူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည့္ကိစၥရပ္မဟုတ္ျခင္း၊ (၂) ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ တို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္ေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ စုေပါင္းတိုင္ပင္ အေျဖရွာဆုံးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ျခင္း၊ (၃) ေ႐ြးေကာက္ပြဲအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္ၾကားကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ျခင္း စသည့္အခ်က္ ၃ ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးေခၚယူက်င္းပေပးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

သတင္း – စြမ္းရည္တိုး