ကရင္ျပည္နယ္၏ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊တန္းတူညီမၽွမႈႏွင့္တရားမၽွတမႈတို႔ကို အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ရန္ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚအထူးတည္မီေနဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို

ကရင္ျပည္နယ္၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အတူဒြန္တြဲလ်က္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ၊ လြတ္လပ္မႈ ၊ တန္းတူညီမၽွမႈႏွင့္ တရားမၽွတမႈတို႔ကို အေလးထား ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္မွာ ကရင္ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚတြင္ အထူးတည္မီေနေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယေန႔(ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္)၌က်ေရာက္သည့္ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔အတြက္ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာတြင္ ၎ကအထက္ပါအတိုင္းတိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္သည္ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေဒသတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြားကို မထိခိုက္ေစဘဲ တိုးတက္မႈမ်ားကို စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ ၊ စနစ္တက်ရွိမႈ၊ ေဒသႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စစ္မွန္သည့္ တိုးတက္မႈစသည္ျဖင့္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆိုသည္။

လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ကို ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဗဟိုခ်က္တစ္ခု ၊ ေခတ္မီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႀကီးတစ္ခု ၊ အထူးစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္၊ အထူးစက္မႈဇုန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ရန္ရွိၿပီး ၎ျပည္နယ္ကို နည္းပညာအေျခခံ ကရင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက မိမိတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ တည္ေဆာက္ေနၾကသည္ကို ျမင္လို၊ ေတြ႕လို၊ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ေပၚ လာေစလိုေၾကာင္း၎ကတိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြက္ ပညာႏွင့္ယွဥ္တြဲေသာ သတၱိရွိျခင္း၊ မိမိတို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္တြဲေသာ ရဲရင့္ျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္၊ ထားအပ္သည့္ ခံယူခ်က္၊ ျမင့္ျမတ္သည့္ တာဝန္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္လ်က္ ပိုမို ၿငိမ္းခ်မ္း၊ ပိုမိုတိုးတက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏွစ္သစ္ကို လက္တြဲ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔မွအစျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စံနမူနာေကာင္း မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ၾကေစရန္၊ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေမတၱာတရား ေပါင္းစည္း ညီၫြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႀကီး အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကေစရန္ႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သဝဏ္လႊာမွတစ္ဆင့္ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးခဲ့သည္။

သတင္း-မိုးသိမ့္ႏိုင္

ဓာတ္ပုံ – ကိုဘိုဘို