လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝး ေခၚယူေပးရန္ ျငင္းဆိုမႈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံး၏ အထူးအစည္းအေဝးေခၚယူက်င္းပရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုမႈကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၈၄)ပါျပဌာန္းခ်က္အရ အထူးအစည္းအေဝးေခၚယူက်င္းပေရးေတာင္းဆိုရာတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ နာယက က ေခၚယူက်င္းပေပးရမည္သာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ျခင္း၊ မလိုအပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ေပး၍ ျငင္းဆိုႏိုင္သည့္ ႁခြင္းခ်က္ေပးထားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆိုထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ေခၚယူထား၍ သက္တမ္းက်န္ေနေသးသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ေခၚယူက်င္းပျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခ်က္မရွိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၃ ဦးက ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းေဝးက်င္းပရန္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝးကို ေခၚယူက်င္းပရန္မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံးက ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ကသတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သတင္း – မိုးသိမ့္ႏိုင္
ဓာတ္ပုံ – တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕