မဲစာရင္းခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ မဲမသမာမႈမျဖစ္ႏိုင္ဟု ေ႐ြးေကာ္ထုတ္ျပန္

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲစာရင္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မဲမသမာမႈအေျခအေနမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယေန႔(ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္)က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲ၊ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း မဲစာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားနည္းခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆိုထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပ္စြာေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၄၀၂ အရလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒပုဒ္မ-၁၁ အရလည္းေကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ခြင့္အာဏာလႊဲအပ္ျခင္းခံေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ႏွင့္ နည္းလမ္းရွာ၍ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးရန္၊ စုေပါင္းအေျဖရွာရန္ မည္သည့္ဥပေဒကမွ် အာဏာအပ္ႏွံထားျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုက ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူအရ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားကို ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းၿပီး အတိုးအေလ်ာ့ အေပးအယူျဖင့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကမွ် ဥပေဒေက်ာ္လြန္ကာ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ေျပာင္းလဲ၍ ရသည့္ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲမည္ဆိုပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကိုလည္းခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားရွိပါက နစ္နာသူမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ကန္႔ကြက္လႊာမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲခုံအဖြဲ႕၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူျခင္းသာ ဥပေဒကေပးထားေသာအခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲခုံအဖြဲ႕မ်ားက လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးၾကားနာ အဆုံးအျဖတ္ျပဳၿပီးသည့္အခါ မေက်နပ္လွ်င္ ေ႐ြးေကာ္ထံသို႔ အယူခံ၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းဆိုသည္။ ထို႔အတူ ေကာ္မရွင္ကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးၾကားနာဆုံးျဖတ္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္မွ မဲစာရင္းမ်ားကိုစိစစ္ၿပီးေသာအခါ မဲမသမာမႈ စုစုေပါင္း ၈ သန္းေက်ာ္ စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လက္ခံ၊ မခံဆိုသည့္အခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါမဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းအေပၚတြင္သာမူတည္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း က ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္း – မိုးသိမ့္ႏိုင္