ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုလက္ခံ၍ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ေခ်ာေမြ႕ေရး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား တိုက္တြန္း

တပ္မေတာ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုလက္ခံ၍ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ေခ်ာေမြ႕ေရး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ျပည္တြင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ယေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္) တြင္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ၿပီး တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ပဲခူးေဒသေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ လူထုရပိုင္ခြင့္ ညႇိႏႈိင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕၊ ေအာက္ခ်င္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ကဒူးလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကြန္ရက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕၊ Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections (ျမန္ဖရယ္)၊ နယူးျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တလူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္ စသည့္ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အထက္ပါအတိုင္းပူးတြဲေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအျပင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ အကန႔္အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစု၏ သေဘာထားႏွင့္အညီ ရရွိလာေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ျဖစ္သည္ကို ၎တို႔အေနျဖင့္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းသုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူ၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း၍ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကသာ အနာဂတ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္း၍ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ ေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္လည္း အနာဂတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သတင္း – စြမ္းရည္တိုး