ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္လည္က်င္းပၿပီး အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲမည္ဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးပါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအား ျပန္လည္က်င္းပ၍ အႏိုင္ရသည့္ပါတီအား ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ တာဝန္လႊဲအပ္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ယေန႔(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္) တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ အေျခခံမဲစာရင္းမ်ား ကြာဟခ်က္ႀကီးမားေနေသာေၾကာင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝးအားေခၚယူ၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ထပ္မံပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးေခၚယူေျဖရွင္းေပးရန္ ႏွစ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး မဲစာရင္းစစ္ေဆးျခင္းအပါအဝင္ လုပ္ေဆာင္သင့္၊ လုပ္ေဆာင္ထိုက္သည္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနဆဲ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆုံးကုစားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အေလးထားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

သတင္း – စြမ္းရည္တိုး
ဓာတ္ပုံ – တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး
ပုံစာ – အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ေနပုံ