ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရွိ အကူအညီမ်ား အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသူအားလုံးထံ တိုက္႐ိုက္ သြားေရာက္ ေပးခြင့္ျပဳရန္ ကုလသမဂၢေတာင္းဆို

ကယားျပည္နယ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ရွိ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသူမ်ား အားလုံးထံ အကူအညီမ်ား တိုက္႐ိုက္ သြားေရာက္ ေပးခြင့္ျပဳရန္ ကုလသမဂၢက ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ United Nations Myanmar က ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ကယားျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အမ်ိဳး သား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္ စသည့္လူဦးေရ ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔သည္ ျပည္တြင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကယား ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ဆိုး႐ြားလာသည့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးက စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

အိုးအိမ္စြန္႔ခြာရသူ အမ်ားစုမွာ ကယား ျပည္နယ္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ထိစပ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ ပိုင္း)ရွိ ေဘးကင္းလုံၿခဳံရာ နယ္ခံမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားထဲတြင္ ခိုလႈံေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ဤအေရးကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ရၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးခိုလႈံရသည့္ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလုံးအေနျဖင့္ အရပ္သားမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေဆးကုသရာေနရာမ်ားႏွင့္ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား အစရွိသည့္ အကာအကြယ္ေပးရမည့္ အရာမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအစီအမံႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကိုအေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္သူႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအၾကား ပစ္မွတ္ခြဲျခားျခင္း၊ လိုအပ္မွသာပစ္ခတ္ျခင္း၊ အင္အားအလြန္အကၽြံ အသုံးမျပဳျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအစရွိသည့္အေျခခံမူမ်ားကိုလိုက္နာရန္ ကုလသမဂၢက ထပ္ေလာင္းေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရသူမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲဒဏ္ခံေဒသမ်ားတြင္ က်န္ရွိေနသူမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေရ၊ ေနစရာ၊ ေလာင္စာႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အေရးေပၚလိုအပ္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ကူညီတုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္အားလုံး အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေသာေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိေရး လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ား၏ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးရန္ကုလသမဂၢႏွင့္ ယင္း၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ၊ အိုးအိမ္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေျခခံကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားအဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။

ဆက္လက္ ေပၚေပါက္ေနသည့္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေန၊ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ခ်မွတ္ထားသည့္ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤအကူအညီမ်ားကို ေပးေဝရန္ ၾကန္႔ၾကာလ်က္ရွိပါသည္။

လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ကူညီသူမ်ားကို ေဘးကင္းစြာ သြားလာခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကယားျပည္နယ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသူမ်ားအားလုံးထံ အကူအညီမ်ားတိုက္႐ိုက္သြားေရာက္ေပးခြင့္ျပဳရန္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုပါသည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္ေရးေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာေသာ ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါႏွင့္အျခားေသာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ပူးေပါင္းရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို ကုလသမဂၢက ထပ္ေလာင္းတိုက္တြန္းေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္”ဟုပါရွိသည္။

သတင္း – ေတာက္ထြန္းနီ