အင္န္စီေအမူေဘာင္အတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာမည္ဟု ေကအင္န္ယူစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္

ေကအင္န္ယူက သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ NCA မူေဘာင္အတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာက်င့္သုံးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (KNLA) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ စစ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာ လိုက္နာၾကရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဂ်ာ္နီက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သည္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းစဥ္တစ္ေလၽွာက္ တရားေသာစစ္ကို ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရးတို႔အတြက္ အသက္ေပးတိုက္ပြဲဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းစဥ္တစ္ေလၽွာက္လုံးတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းၫႊန္မႈကို အစဥ္ခံယူလိုက္နာလ်က္ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးကို အစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ေမ ၁၀ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ KNU ဥကၠ႒ မူတူးေစးဖိုး၏ သေဘာထားအတိုင္း လိုက္နာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

သတင္း – ေတာက္ထြန္းနီ